دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05

عنوان : ( بررسی و مقایسه توانمندی دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های نیمه مکانیکال )

نویسندگان: فرشته رفعت متولی , شهناز دانش , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر، توانمندی دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عسبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های نیمه مکانیکال (مطالعه موردی، تصفیه خانه فاضلاب شماره 1 پرکندآباد مشهد) با سیستم لاگون هوادهی) بررسی و مقایسه شد. بیشینه ضریب همبستگی مدل شبکه عصبی با جستجوی کامل برای پارامتر BOD برابر با 0.86 و میزان درصد جذر میانگین مربعات خطای نسبی (rRMSPE) و درصد میانگین مطلق خطای نسبی (rMAPE) متناظرش به ترتیب برابر با 14 درصد و 12 درصد برآورد شد. در مدل شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک، بیشنه ضریب همبستگی برای پارامتر BOD برابر با 0.93 و rRMSPE و rMAPE متناظرش به ترتیب برابر با 10 درصد و 7 درصد به دست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق، در کاربرد مناسب هر دو مدل جهت پیش بینی عملکرد تصفیه خانه های نیمه مکانیکال دلالت داشت. اما مدل شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک به دلیل برازش بالاتر و خطای کمتر مدلی کارآمدتر و مناسب تر می باشد.

کلمات کلیدی

, کیفیت پساب تصفیه خانه ها, شبکه عصبی مصنوعی, الگوریتم ژنتیک, لاگون هوادهی, پیش بینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054867,
author = {رفعت متولی, فرشته and دانش, شهناز and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {بررسی و مقایسه توانمندی دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های نیمه مکانیکال},
booktitle = {دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کیفیت پساب تصفیه خانه ها، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک، لاگون هوادهی، پیش بینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه توانمندی دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های نیمه مکانیکال
%A رفعت متولی, فرشته
%A دانش, شهناز
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2015

[Download]