جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای), دوره (4), شماره (2), سال (2014-5) , صفحات (285-303)

عنوان : ( ارزیابی میزان تحقق کاربری های تجاری، آموزشی و فضای سبز طرح تفصیلی کاشمر (مطالعه موردی شهر کاشمر) )

نویسندگان: الهام ابراهیمی , براتعلی خاکپور , محمد اجزاء شکوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر با هدف ارزیابی میزان تحقق کاربری‌های طرح تفصیلی کاشمر (تجاری، آموزشی، فضای سبز) و تأثیر جاذبه‌های مذهبی فرهنگی شهر در مکان گزینی کاربری های مذکور سعی دارد راهکارهایی در راستای اجرای هر چه بهتر طرح‌های توسعه شهری ارائه دهد. بدین منظور پس از شناسایی مفاهیم و تجربیات جهانی پیرامون دیدگاه‌های نظری و چگونگی ارزیابی کاربری اراضی شهری در جهان و ایران، مشخصا به تحلیل و ارزیابی این امر در شهر کاشمر با استفاده از روش توصیفی- تحلیل پرداخته شده است و برداشت‌های میدانی برای مشخص شدن میزان تحقق در محیط ARC GIS وارد شد. طرح تفصیلی کاشمر برای افق ‎1370 بوده است در حالی که ارزیابی صورت گرفته مربوط به سال ‎1390 می باشد. بررسی های میدانی نشان می دهد که کاربری تجاری ‎1988 قطعه، کاربری های آموزشی متوسطه ‎80 قطعه، آموزش عالی ‎4 واحد و کاربری فضای سبز ‎27 قطعه می باشد. ارزیابی کم ی کاربری های مورد مطالعه پیش بینی شده طرح تفصیلی کاشمر نشانگر آن است که با تحقق نسبی کاربری تجاری، آموزشی متوسطه و فضای سبز و تحقق کامل کاربری آموزشی عالی مواجه می باشد. کاربری تجاری ‎74 درصد تحقق، کاربری آموزش متوسطه ‎64 درصد تحقق، کاربری آموزش عالی ‎110 درصد تحقق و کاربری فضای سبز ‎63.8 درصد تحقق را نشان می‌دهد و برای مشخص شدن تأثیر امامزاده روی کاربری های تجاری پرسشنامه ای تمام شمار به تعداد ‎53 پرسشنامه از مالکان اطراف امامزاده تکمیل گردید که از نظر مالکان امامزاده اولویت اول را با ‎92.5 درصد در انتخاب مکان تجاری داشته است و البته عوامل دیگری نیز در این امر دخالت داشته اند. درخصوص تأثیر امامزاده بر روی کاربری های آموزشی نمی توان نقشی برای امامزاده قائل شد ولی امامزاده تأثیر مستقیم بر روی کاربری های فضای سبز پیرامونش داشته است.

کلمات کلیدی

, ارزیابی, برنامه ریزی کاربری اراضی, تحقق پذیری, طرح تفصیلی, کاشمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054899,
author = {ابراهیمی, الهام and خاکپور, براتعلی and اجزاء شکوهی, محمد},
title = {ارزیابی میزان تحقق کاربری های تجاری، آموزشی و فضای سبز طرح تفصیلی کاشمر (مطالعه موردی شهر کاشمر)},
journal = {جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {May},
issn = {2228-6462},
pages = {285--303},
numpages = {18},
keywords = {ارزیابی، برنامه ریزی کاربری اراضی، تحقق پذیری، طرح تفصیلی، کاشمر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی میزان تحقق کاربری های تجاری، آموزشی و فضای سبز طرح تفصیلی کاشمر (مطالعه موردی شهر کاشمر)
%A ابراهیمی, الهام
%A خاکپور, براتعلی
%A اجزاء شکوهی, محمد
%J جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)
%@ 2228-6462
%D 2014

[Download]