بیومکانیک ورزشی, دوره (1), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (29-35)

عنوان : ( سینماتیک لحظه رهایی تیر در تیراندازان نخبه )

نویسندگان: محسن دماوندی , نفیسه بخشنده زحمتی , مهرداد فتحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف:هدف تحقیق حاضر بررسی سینماتیکی لحظه رهایی تیر در تیراندازان نخبه بود. روش ها: 10 تیرانداز نخبه استان خراسان رضوی (شامل 5 زن و 5 مرد) با سابقه عضویت در تیم های استان و ملی در این تحقیق مشارکت داشتند. تعداد 5 مارکر انعکاسی روی نقاط آناتومیکی تنه و اندام فوقانی تیراندازان نصب شد. سپس هر تیرانداز 10 پرتاب موفق انجام داد. مختصات مارکرها در لحظه رهایی تیر با فرکانس Hz150 ضبط گردید، و سپس با استفاده از فیلتر زیرگذر با فرکانس برشی Hz7 فیلتر شد. میانگین متغیرهای سینماتیکی شامل زوایا و سرعت‌های زاویه‌ای مفاصل شانه، آرنج، و مچ دست کشنده زه کمان در صفحه ساجیتال در لحظه رهایی تیر محاسبه شدند. یافته ها:میانگین (انحراف استاندارد) زوایای شانه، آرنج، و مچ دست کشش بترتیب عبارت بودند از:(0/4)1/93،(7/5)7/135، و(8/2)3/15درجه. میانگین (انحراف استاندارد) سرعت‌های زاویه‌ای شانه، آرنج، و مچ دست کشش نیز بترتیب (5/23)4/55، (1/16)4/38، و (6/36)9/81 درجه/ثانیه بودند. نتیجه گیری:بازشدن سریع مچ دست موجب رهاشدن تیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بهبود نتیجه اجرا می‌شود. همچنین، هماهنگی بین فلکشن آرنج و اکستنشن شانه تیرانداز را برای ایجاد حداکثر کشش زه کمان یاری می‌کند. این مقادیر و روابط سینماتیکی می‌تواند به عنوان معیاری برای بهبود سطح عملکرد مورد استفاده مربیان و تیراندازان مبتدی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, تیراندازی با کمان, اندام فوقانی, زاویه مفاصل, سرعت زاویه‌ای مفصل, سینماتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054900,
author = {محسن دماوندی and نفیسه بخشنده زحمتی and فتحی, مهرداد},
title = {سینماتیک لحظه رهایی تیر در تیراندازان نخبه},
journal = {بیومکانیک ورزشی},
year = {2015},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {2476-4906},
pages = {29--35},
numpages = {6},
keywords = {تیراندازی با کمان، اندام فوقانی، زاویه مفاصل، سرعت زاویه‌ای مفصل، سینماتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سینماتیک لحظه رهایی تیر در تیراندازان نخبه
%A محسن دماوندی
%A نفیسه بخشنده زحمتی
%A فتحی, مهرداد
%J بیومکانیک ورزشی
%@ 2476-4906
%D 2015

[Download]