علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه, دوره (10), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (33-40)

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مکمل دهی چای سبز بر سطوح سرمی گالانین و پروفایل چربی خون زنان چاق غیر ورزشکار )

نویسندگان: مهرداد فتحی , سمیه خیرابادی , محسن ده باشی , بهاره کتابدار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: امروزه از چاقی به عنوان یک معضل اساسی در بین افراد جامعه یاد می شود، ‌لذا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر مکمل دهی چای سبز و هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی گالانین و پروفایل چربی خون زنان چاق غیر ورزشکار می باشد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است و در برگیرنده 32 زن (سن : 8/6± 62/32 سال ، قد :6/0±1/160 سانتی متر، وزن: 1/1± 8/82، شاخص توده بدن2 ±2/32) می باشد که در قالب 4 گروه شامل گروه اول چای سبز و تمرین )8 (n1=گروه دوم چای سبز و بدون تمرین )8(n2=، گروه سوم تمرین بدون مصرف چای سبز)8(n3= و گروه چهارم کنترل (8(n4=تقسیم شدند. نمونه های خونی پس از سپری کردن 12 ساعت ناشتا ، در ساعت 8 صبح تهیه شدند تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمون تی همبسته و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی صورت پذیرفت. یافته ها : در گروه اول گالانین سرم به طور معنا داری کاهش یافت (5%p < ) اما در سایر گروه ها تغییرات معنادار نبود (5%p>). کلسترول تام در دو گروه اول و LDL-C در گروه اول کاهش داشت و تغییرات معنا دار بود(5%p < ) اما این تغییرات به همراه HDL-C و تری گلیسیرید در هیچ یک از گروه ها معنا دار نبود(5%p >).همچنین در مقایسه تغییرات بین گروهی ،سطوح گالانین در گروه دوم و سوم تفاوت معناداری داشت (5%p < ).اما سایر فاکتورها در هیچ یک از گروه ها معنا دار نبود (5%p > ). نتیجه گیری : مصرف چای سبز به صورت منفرد می تواند به کاهش مقادیر کلسترول تام کمک کند، اما چنانچه با تمرینات هوازی ترکیب شود ضمن تقویت اثرات مثبت آن به کاهش سطوح سرمی گالانین و لیپو پروتئین کم چگال می انجامد.

کلمات کلیدی

, گالانین, تری گلیسرید , کلسترول, چای سبز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054902,
author = {فتحی, مهرداد and خیرابادی, سمیه and ده باشی, محسن and کتابدار, بهاره},
title = {تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مکمل دهی چای سبز بر سطوح سرمی گالانین و پروفایل چربی خون زنان چاق غیر ورزشکار},
journal = {علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه},
year = {2016},
volume = {10},
number = {4},
month = {February},
issn = {1735-7756},
pages = {33--40},
numpages = {7},
keywords = {گالانین، تری گلیسرید ، کلسترول، چای سبز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مکمل دهی چای سبز بر سطوح سرمی گالانین و پروفایل چربی خون زنان چاق غیر ورزشکار
%A فتحی, مهرداد
%A خیرابادی, سمیه
%A ده باشی, محسن
%A کتابدار, بهاره
%J علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه
%@ 1735-7756
%D 2016

[Download]