پژوهش آب در کشاورزی, دوره (29), شماره (3), سال (2015-10) , صفحات (317-330)

عنوان : ( اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای )

نویسندگان: احد فعالیان , حسین انصاری , محمد کافی , امین علیزاده , مهنوش مقدسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی اقتصادی اثر همزمان تنش‎های شوری و خشکی بر رشد و عملکرد گیاه گوجه فرنگی رقم اورینت (Lycopersiconesculentum Mill. Cv. Oriental) در کشت بدون خاک گلخانه‎ای، آزمایشی با چهار سطح میزان آبیاری شامل (آبیاری به میزان125%، 100%، 75% و 50% نیاز آبی) و شش سطح شوری (1/0 به عنوان تیمار شاهد، 3/1، 3، 5 ، 7 و 9 دسی زیمنس بر متر) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار انجام شد. برای اولین بار مدل اقتصادی بهینه‎سازی کم آبیاری در مورد کشت بدون خاک گوجه فرنگی در گلخانه استخراج و استفاده شد. نتیجه حاصل از این مدل اقتصادی نشان داد که سود خالص حاصل از آبیاری کامل گوجه فرنگی گلخانه‎ای در کشت بدون خاک با آب شیرین، شوری 3/1 و شوری 3 دسی‎زیمنس بر متر به ترتیب با سود خالص حاصل از کم‎آبیاری به مقادیر %36، %21 و %24 برابر است، یعنی بطور متوسط حدود 25 درصد می توان کم‎آبیاری اعمال کرد بدون اینکه سود خالص تولید تغییر کند. با توجه به تعدد گلخانه‎های دارای کشت بدون خاک گوجه فرنگی و قیمت روزافزون کودهای شیمیایی و سایر هزینه های مرتبط با تغذیه و آبیاری، کاهش حدود یک چهارم از کل هزینه‎های تغذیه منجر به صرفه جویی بسیار چشمگیر در مخارج کشت خواهد شد.

کلمات کلیدی

, آبیاری, کم آبیاری, محلول غذایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054908,
author = {فعالیان, احد and انصاری, حسین and کافی, محمد and علیزاده, امین and مهنوش مقدسی},
title = {اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2015},
volume = {29},
number = {3},
month = {October},
issn = {2228-7140},
pages = {317--330},
numpages = {13},
keywords = {آبیاری، کم آبیاری، محلول غذایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای
%A فعالیان, احد
%A انصاری, حسین
%A کافی, محمد
%A علیزاده, امین
%A مهنوش مقدسی
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2015

[Download]