The 10th Symposium on Advances in Science and Technology (10thSASTech) , 2016-01-14

عنوان : ( ارزیابی روشهای آشکارسازی تغییرات خطوط ساحلی دریاچه مهارلو با استفاده از دادههای سنجش از دور )

نویسندگان: نرجس سادات جوادپور , روزبه شاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشور ما با وجود داشتن منابع آبهای سطحی، در بسیاری مناطق با مشکل کمآبی مواجه است که در نتیجه استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و کسب اطلاعات دقیق میتواند راهگشای استفاده بهتر ازمنابع آبی کشور باشد . از این رو تصاویر ماهوارهای، زمینه را برای مطالعه آب به عنوان یکی از منابع زمینی، فراهم نموده است. یکی از فاکتورهای اساسی در مدیریت پایدار منابع طبیعی، پایش یا نظارت پیوستهی خصوصیات مختلف این منابع در مقیاسهای زمانی کوتاهمدت تا بلندمدت میباشد. زیرا پایش پیوسته این منابع، ضمن ایجاد آگاهی دائمی از ویژگی های مختلف منابع طبیعی، منجر به آشکار شدن روند تغییرات آنها نیز خواهد شد . درنتیجهی اقداماتی ارزشمند در جهت حفظ و استفادهی بهینه از این منابع قابل اجرا میباشند.آشکارسازی تغییرات، به مفهوم استفاده از مجموعه دادههای چندزمانه (Multi-Temporal) به منظور مشخص کردن مناطقی است که کاربری و پوشش زمینی آنها در زمانهای مختلف تصویربرداری تغییر کرده باشد. برای آشکارسازی تغییرات خطوط ساحلی از ترکیب تصاویر ماهوارهایی لندست TM و تصاویر چند زمانی لندست ETM+ در یک بازه زمانی 01 ساله استفاده میشود. در این مقاله تغییرات سطح آب دریاچه مهارلو با استفاده از روشهایی مانند principal component analysis ، image differencing و post classification comparison تعیین میگردد.

کلمات کلیدی

, تغییرات سطح آب, آشکارسازی تغییرات, تصاویر ماهوارهایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054921,
author = {جوادپور, نرجس سادات and شاد, روزبه},
title = {ارزیابی روشهای آشکارسازی تغییرات خطوط ساحلی دریاچه مهارلو با استفاده از دادههای سنجش از دور},
booktitle = {The 10th Symposium on Advances in Science and Technology (10thSASTech)},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تغییرات سطح آب، آشکارسازی تغییرات، تصاویر ماهوارهایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی روشهای آشکارسازی تغییرات خطوط ساحلی دریاچه مهارلو با استفاده از دادههای سنجش از دور
%A جوادپور, نرجس سادات
%A شاد, روزبه
%J The 10th Symposium on Advances in Science and Technology (10thSASTech)
%D 2016

[Download]