The 10th Symposium on Advances in Science and Technology (10thSASTech) , 2016-01-13

عنوان : ( بررسی چند روش Image Fusion در آشکارسازی تغییرات خطوط ساحلی دریاچه ارومیه )

نویسندگان: نرجس سادات جوادپور , روزبه شاد , مرجان قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تغییرات سطح آب استخراج ویژگیهای این پدیده از طریق تصاویر ماهوارهایی ضرورت دارد. بدین منظور لازم است که داده ها در چند زمان مختلف تهیه شده و به کمک روش های تحلیلی ویژگی های مذکور مقایسه می گردد. لذا در این مقاله به منظور آشکارسازی تغییرات سطح آب، تصاویر ماهواره ایی لندست در سطح پیکسل با یکدیگر ادغام میشوند. از جمله مزایای روش Image Fusion ایجاد تصاویر چندطیفی با رزولوشن بالا، برجسته سازی همزمان منطقه تغییر یافته می باشد در این راستا تکنیک های مختلف ادغام تصاویر ماهواره ای مانند IHS ، High Pass Filter ، Gram Schmidt و Wavelet-Pc مورد استفاده قرار گرفته و در محدوده مطالعاتی تصاویر چند زمانه لندست ETM+ و لندست TM به منظور برجسته سازی منطقه تغییر یافته به کار گرفته می شود برای ارزیابی کیفیت روش مذکور از تکنیک های مانند تشخیص لبه، تفسیر بصری و پارامترهای آماری استفاده می شود

کلمات کلیدی

, تغییرات سطح آب, آشکارسازی تغییرات, ادغام تصاویر, تصاویر ماهوارهایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054922,
author = {جوادپور, نرجس سادات and شاد, روزبه and مرجان قائمی},
title = {بررسی چند روش Image Fusion در آشکارسازی تغییرات خطوط ساحلی دریاچه ارومیه},
booktitle = {The 10th Symposium on Advances in Science and Technology (10thSASTech)},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تغییرات سطح آب، آشکارسازی تغییرات، ادغام تصاویر، تصاویر ماهوارهایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی چند روش Image Fusion در آشکارسازی تغییرات خطوط ساحلی دریاچه ارومیه
%A جوادپور, نرجس سادات
%A شاد, روزبه
%A مرجان قائمی
%J The 10th Symposium on Advances in Science and Technology (10thSASTech)
%D 2016

[Download]