The 10th Symposium on Advances in Science and Technology (10thSASTech , 2016-01-13

عنوان : ( معرفی شاخصهای ماهوارهای خشکسالی و ارزیابی عملکرد آنها )

نویسندگان: مهسا خدائی , روزبه شاد , یاسر مقصودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی از جمله بلایای طبیعی است که همواره بر حوزه های کشاورزی، اکولوژی و اقتصادی - اجتماعی تاثیر گذار است. ارزیابی خسارات اقتصادی، زیست محیطی و بوم شناسی خشکسالی به دلیل پراکندگی مکانی بیشتر و نمایان شدن آن در طولانی مدت نسبت به سایر بلایای طبیعی سختتر و پیچیده و شاخص بارش )PDSI( تر است. پیشتر به منظور پایش روند خشکسالی، شاخص های هواشناسی خشکسالی، مانند شاخص شدت خشکسالی پالمر به کمک اطلاعات آب و هوایی و هیدرولوژیکی ایستگاههای زمینی، خشکسالی را پایش مینمودند. این شاخصها به دلیل کمبود ،)SPI( استاندارد اطلاعات ایستگاههای زمینی اغلب دارای محدودیتهایی هستند و قابلیت آنها در پایش نزدیک به زمان واقعی خشکسالی کم است. در دهه های اخیر فناوری سنجش از دور بهعلت جمعآوری دادههای مکانی در مقیاس وسیع، بهروز بودن اطلاعات و بهرهگیری از تکنیکهای طیفی، به صورت گسترده در مطالعات پایش خشکسالی مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص های اولیه سنجش از دوری پایش خشکسالی که بر اساس پاسخ طیفی متفاوت عوارض و نظایر آن، به صورت گسترده در مقیاس محلی و جهانی استفاده شدند. در چند سال اخیر PDI ،SAVI ،VCI ،NDVI : سطح زمین معرفی شدند، مانند محققین تلاش نمودند تا با ترکیب مولفه های طبیعی مختلف مانند: بارش، سلامت پوشش گیاهی، دمای سطح زمین، رطوبت خاک و نظیر آن، شاخص از جمله این شاخص های ترکیبی خشکسالی هستند. نتایج مطالعات نشان داد SDI و SCDI های ماهوارهای خشکسالی را ارتقا و بهبود دهند. شاخص های این شاخص ها عملکرد بهتری نسبت به شاخص های منفرد ارائه می دهند. در این مقاله به شرح تعدادی از پرکاربردترین شاخص های ماهواره ای خشکسالی پرداخته خواهد شد.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, سنجش از دور, شاخص های ماهواره ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054923,
author = {خدائی, مهسا and شاد, روزبه and یاسر مقصودی},
title = {معرفی شاخصهای ماهوارهای خشکسالی و ارزیابی عملکرد آنها},
booktitle = {The 10th Symposium on Advances in Science and Technology (10thSASTech},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خشکسالی، سنجش از دور، شاخص های ماهواره ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی شاخصهای ماهوارهای خشکسالی و ارزیابی عملکرد آنها
%A خدائی, مهسا
%A شاد, روزبه
%A یاسر مقصودی
%J The 10th Symposium on Advances in Science and Technology (10thSASTech
%D 2016

[Download]