دانشکده پزشکی مشهد, دوره (58), شماره (3), سال (2015-6) , صفحات (129-137)

عنوان : ( تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر برخی نشانگرهای مقاومت به انسولین در مردان میانسال )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی , احسان میر , کیوان حجازی , مجتبی میر سعیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری قلبی عروقی وابسته به سندروم متابولیک از مهمترین عوامل مرگ و میر در سراسر جهان است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر برخی نشانگرهای مقاومت به انسولین در مردان میانسال بود. روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی، 24 مرد میانسال مرد سالم با میانگین (سن2.15 ± 63.45 سال و نمایه توده بدن2.5 ± 24.10 کیلوگرم برمترمربع به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند به صورت تصادفی به دو گروه 12 نفری، تجربی و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تمرینی، هشت هفته سه جلسه ای تمرین ترکیبی انجام دادند. تمرین هوازی شامل 20 دقیقه با شدت 70-60 درصد ضربان قلب ذخیره و برنامه تمرینات مقاومتی نیز با شدت 70 درصد یک تکرار بیشینه اجرا شد. پیش از شروع و پس از پایان دوره تمرین ترکیبی، نمونه خونی جهت اندازه گیری مقادیر لپتین، گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین جمع آوری شد. از روش آنالیز واریانس اندازه های تکراری استفاده شد و نتایج در سطح معنی داری 0.05>p آزمایش شدند. نتایج: سطوح لپتین، انسولین، گلوکز، شاخص مقاومت به انسولین و درصد چربی بدن گروه تجربی پس از مداخله تمرینی بهبود معنی دار یافت(0.05>p)؛ هم چنین تفاوت معنی­ داری در مقادیر لپتین، گلوکز، شاخص مقاومت به انسولین و درصد چربی بدن بین دو گروه مشاهده شد(0.05>p). نتیجه گیری: کاهش یافتن سطوح لپتین و مقاومت به انسولین به واسطه اجرای تمرینات ترکیبی ممکن است منجر به بهبود خطر بیماری قلبی- عروقی در مردان میانسال شود.

کلمات کلیدی

تمرین ترکیبی؛ شاخص مقاومت به انسولین؛ لپتین؛ مردان میانسال غیرفعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054924,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا and میر, احسان and حجازی, کیوان and مجتبی میر سعیدی},
title = {تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر برخی نشانگرهای مقاومت به انسولین در مردان میانسال},
journal = {دانشکده پزشکی مشهد},
year = {2015},
volume = {58},
number = {3},
month = {June},
issn = {1735-4013},
pages = {129--137},
numpages = {8},
keywords = {تمرین ترکیبی؛ شاخص مقاومت به انسولین؛ لپتین؛ مردان میانسال غیرفعال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر برخی نشانگرهای مقاومت به انسولین در مردان میانسال
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A میر, احسان
%A حجازی, کیوان
%A مجتبی میر سعیدی
%J دانشکده پزشکی مشهد
%@ 1735-4013
%D 2015

[Download]