پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (3), شماره (2), سال (2013-12) , صفحات (151-172)

عنوان : ( تبیین تحول نظام آموزش و پرورش در فرآیند آنتروپیک فازی )

نویسندگان: حمیدرضا قنبری , مهرداد مظاهری دشت ارژندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تبیین تحول نظام آموزش و پرورش با رویکرد سیستمی است. تحول در این نظام با نظر به فرآیند ترکیبی تحولی آنتروپیک (آنتروپی و نگانتروپی) سیست مها و رشد فازی مورد مطالعه قرار یک حالت یا قانون کلى در فرآ یند « آنتروپی و نگانتروپی » گرفت. از دیدگاه سیستمی، پدیده آنتروپیک تغییر و تحول سیستم ها می باشد که پیوسته سیستمها را در تعادل و موازنه نگه می دارد. تحول نظام آموزش و بر مبنای مدل ریاضی تغییرات تدریجی و تحولی در یک سیستم شکل « آنتروپیک فازی » پرورش در فرآیند می گیرد. نتایج حاصل از این نگرش نوین به تحول بیانگر آن است که تحلی ل و بررس ی تحول نظام آموزش و پرورش در فرآیند آنتروپیک فازی مدلی بسیار انطباقی است که تقریب ها را دقیق تر و ابهام را به عنوان بخشی از سیستم مدل سازی می کند.

کلمات کلیدی

, آنتروپی, نگانتروپی, منطق فازی, تحول نظام آموزش و پرورش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054933,
author = {حمیدرضا قنبری and مظاهری دشت ارژندی, مهرداد},
title = {تبیین تحول نظام آموزش و پرورش در فرآیند آنتروپیک فازی},
journal = {پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2013},
volume = {3},
number = {2},
month = {December},
issn = {2251-6360},
pages = {151--172},
numpages = {21},
keywords = {آنتروپی، نگانتروپی، منطق فازی، تحول نظام آموزش و پرورش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین تحول نظام آموزش و پرورش در فرآیند آنتروپیک فازی
%A حمیدرضا قنبری
%A مظاهری دشت ارژندی, مهرداد
%J پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2013

[Download]