مدیریت پرستاری, دوره (4), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (49-59)

عنوان : ( اثر حمایتی دانشی ادراک شده سازمانی توسط پرستاران بر تسهیم دانش حرفه ای آنان ( مطالعه موردی) )

نویسندگان: آذر کفاش پور , احمد اله یاری بوزنجانی , موسی ایزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: مقدمه: کیفیت خدمات ارائه شده توسط پرستاران، متاثر از دانش و تجربیاتی است که در ارایه مراقبت پرستاری از آن بهره مند هستند؛ دانش و تجربیاتی که توسعه و افزایش آ نها تا حد بسیاری می تواند متکی بر اکتساب از طریق همکاران باشد. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر حمایتهای دانشی ادرا ک شده پرستاران بر رفتار تسهیم دانش آنها است. مواد و رو شها: این مطالعه از نوع پیمایشی – علی است که در سال 1393 در یکی از بیمارستانهای شهر یاسوج انجام شده است. تمام پرستاران 104 نفر بطور سرشماری در این مطالعه شرکت داشتند. جهت گردآوری داده های از دو پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده از پرسشنامه گادامیلاس و دونات 2011 و برای رفتار تسهیم دانش نیز از پرسشنامه هانگ 2013 و همکاران 2013 استفاده گردید. آزمون روایی همگرا برای آنها بترتیب بین 6/ 0تا 67 / 0 ومحاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی نیز به ترتیب 71 / 0 و 76 / 0 بوده است. داده های حاصل از 98 پرسشنامه 94 % برگشت با استفاده از آزمونهای توصیفی نر م افزار SPSS و همچنین مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس نرم افزار Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در میان مولفه های حمایت دانشی ادرا ک شده پرستاران، تنها جو سازمانی دانش آفرین بر انگیزه تسهیم دانش میان آ نها تاثیر معنی د اری داشت 86 / β =0/41 ; T =3 . ولی سایر مولفه های ؛ اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرپرستی دانشگرا، فاقد چنین تاثیری بودند T>1/96 . هم چنین انگیزه پرستاران به تسهیم دانش خود 06 / β =0/52 ; T =4 و وجود فرصتهای تسهیم دانش برای آنها 64 / β =0/30 ; T =2 نیز به صورت فزایند های بر رفتار تسهیم دانش آنها تاثیرگزار بودند. نتیجه گیری: مدیران پرستاری می توانند با فراهم نمودن فرصتهای لازم برای تسهیم دانش میان پرستاران و جو سازمانی حمایتی و مبتنی بر اعتماد که در آن تسهیم دانش به عنوان یک هنجار ارزشی پذیرفته شده باشد، تا حد مطلوبی انگیزه پرستاران را در جهت تسهیم دانش حرف هایشان افزایش دهند

کلمات کلیدی

, پرستار, تسهیم دانش, جو سازمانی , حمایت دانشی ادراک شده, سرپرستی دانش گرا, مدیریت منابع انسانی, مدیران پرستاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054937,
author = {کفاش پور, آذر and اله یاری بوزنجانی, احمد and موسی ایزدی},
title = {اثر حمایتی دانشی ادراک شده سازمانی توسط پرستاران بر تسهیم دانش حرفه ای آنان ( مطالعه موردی)},
journal = {مدیریت پرستاری},
year = {2015},
volume = {4},
number = {2},
month = {July},
issn = {2645-4785},
pages = {49--59},
numpages = {10},
keywords = {پرستار، تسهیم دانش، جو سازمانی ، حمایت دانشی ادراک شده، سرپرستی دانش گرا، مدیریت منابع انسانی، مدیران پرستاری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر حمایتی دانشی ادراک شده سازمانی توسط پرستاران بر تسهیم دانش حرفه ای آنان ( مطالعه موردی)
%A کفاش پور, آذر
%A اله یاری بوزنجانی, احمد
%A موسی ایزدی
%J مدیریت پرستاری
%@ 2645-4785
%D 2015

[Download]