کنفرانس بین المللی توسعه پایدار راهکارها و چالش ها , 2016-02-25

عنوان : ( تحلیل مطلوبیت کیفیت زندگی و رابطه آن با پایداری جمعیتی سکونتگاههای روستایی دهستان گلمکان )

نویسندگان: مریم قاسمی , مهناز اسماعیلی , خدیجه بوزرجمهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاخص امروزه پیشرفت یک اجتماع، کیفیت زندگی است. این اصطلاح دربرگیرنده ی مهم ترین عواملی است که شرایط زندگی در جامعه و رفاه شخصی افراد را تعیین می کنند. پژوهش حاضر با هدف تعیین و تحلیل مطلوبیت کیفیت زندگی در نواحی روستایی و بررسی رابطه آن با پایداری جمعیتی سکونتگاههای روستایی دهستان گلمکان شهرستان چناران در استان خراسان رضوی تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و واحد تحلیل 15 روستا در دهستان گلمکان شهرستان چناران است. جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی بوده و توسط 258 خانوار در روستاهای دهستان تکمیل گردیده است. در این بررسی از 48 شاخص کیفیت زندگی در طیف لیکرت استفاده شد. به منظور بررسی پایداری جمعیت از نرخ رشد 93-85 استفاده شد. آلفای کرونباخ 0.83 حاکی از پایایی مطلوب پرسشنامه است. انجام تحلیل در SPSS و با استفاده از تحلیل خوشه ای به روش WARD صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت زندگی در روستاهای اسلام آباد، هاشم آباد و دولت آباد به ترتیب با نمرات 3.12، 3 و2.98 بهترین شرایط را داشته است. بررسی ها نشان می دهد ارتباط معناداری بین پایداری جمعیت طی 93-85 و کیفیت زندگی ضریب همبستگی وجود ندارد و به نظر می رسد کیفیت زندگی تحت تاثیر عوامل دیگری در نوسان است.

کلمات کلیدی

, دهستان گلمکان, تحلیل خوشه ای, کیفیت زندگی, پایداری جمعیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054939,
author = {قاسمی, مریم and اسماعیلی, مهناز and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {تحلیل مطلوبیت کیفیت زندگی و رابطه آن با پایداری جمعیتی سکونتگاههای روستایی دهستان گلمکان},
booktitle = {کنفرانس بین المللی توسعه پایدار راهکارها و چالش ها},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {دهستان گلمکان، تحلیل خوشه ای، کیفیت زندگی، پایداری جمعیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل مطلوبیت کیفیت زندگی و رابطه آن با پایداری جمعیتی سکونتگاههای روستایی دهستان گلمکان
%A قاسمی, مریم
%A اسماعیلی, مهناز
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J کنفرانس بین المللی توسعه پایدار راهکارها و چالش ها
%D 2016

[Download]