اولین همایش کشوری پسته و سلامت و پسته سالم , 2015-09-16

عنوان : ( بررسی سینتیک خشک شدن پسته در فرایند برشته کردن با هوای گرم )

نویسندگان: علی دینی , ناصر صداقت , سیدمحمدعلی رضوی , احسان امینی , رویا فاتحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تاثیر دما و سرعت جریان هوا بر سینتیک خشک شدن پسته واریته احمد آقایی آغشته به آب نمک غلیظ بوسیله دستگاه برشته کن آزمایشگاهی در سه دمای 120، 145 و 170 درجه سانتیگراد با سرعت جریان هوای 0.6، 1.3 و 2 متر بر ثانیه مورد بررسی قرار گرفت وداده های آزمایشی با 8 مدل با استفاده از تکنیک آنالیز غیر خطی رگرسیون با نرم افزار Curve expert 2.2برازش داده شد. بیشترین ضریب تبیین(R2 >0.996) و کمترین مربع کای کاهش یافته، مدول میانگین نسبی درصد انحراف و ریشه میانگین مربع خطا، نشان داد که مدل Weibullمدل مناسبی برای پیش بینی رطوبت نسبی پسته در طول فرایند می باشد. همبستگی ثابتهای مدل Weibullبا دما و سرعت جریان هوا تعیین گردید علاوه بر آن ضریب نفوذ موثر در پسته بوسیله قانون دوم فیک در محدوده دمایی 120 تا 170 درجه سانتیگراد بین مقادیر m2/s9-10*4.418تا m2/s 8-10*2.648 محاسبه گردیده و میانگین انرژی اکتیواسیون پسته با استفاده از مدل آرنیوس مقدارkJ/mol28.025 تعیین گردید که نزدیک به اغلب فراورده های کشاورزی می باشد.

کلمات کلیدی

, پسته احمد آقایی, سینتیک, خشک کردن, برشته کردن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054947,
author = {دینی, علی and صداقت, ناصر and رضوی, سیدمحمدعلی and امینی, احسان and رویا فاتحی},
title = {بررسی سینتیک خشک شدن پسته در فرایند برشته کردن با هوای گرم},
booktitle = {اولین همایش کشوری پسته و سلامت و پسته سالم},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {پسته احمد آقایی، سینتیک، خشک کردن، برشته کردن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سینتیک خشک شدن پسته در فرایند برشته کردن با هوای گرم
%A دینی, علی
%A صداقت, ناصر
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A امینی, احسان
%A رویا فاتحی
%J اولین همایش کشوری پسته و سلامت و پسته سالم
%D 2015

[Download]