سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی ایران , 2016-02-02

عنوان : ( تاثیر غلظت‌های زیرکشندگی قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum روی رشد، تولیدمثل و شاخص‌های جدول زیست باروری شته جو، Sipha maydis )

نویسندگان: سیده صفورا فدایی وطن , غلامحسین مروج , جواد کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه‌های اخیر کنترل بیولوژیک با استفاده از قارچ‌های بیمارگر حشرات، به عنوان جایگزین یا مکمل آفت‌کش‌های شیمیایی برای کنترل شته‌ها توسعه یافته است. تاثیرات زیرکشندگی بیماری قارچی، از نقطه نظر حفاظت گیاهان، ممکن است به اندازه مرگ میزبان مفید باشد. اثر غلظت‌های زیرکشندگی قارچ Lecanicillium longisporum روی رشد، تولیدمثل و شاخص‌های جدول زیست باروری شته جو، Sipha maydis روی گندم در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. سوسپانسیون کنیدی قارچ (غلظت‌های 103 و 104 کنیدی بر میلی‌لیتر به ترتیب معادل LC5 و LC20) روی پوره‌های سن 1 به کار برده شد. نتایج زیست سنجی در غلظت‌های زیرکشندگی قارچ L. longisporum نشان دهنده تاثیر معنی‌دار آن روی رشد، تولیدمثل و شاخص‌های جدول زیست باروری شته S. maydis بود. تیمار قارچ موجب کاهش معنی‌دار طول دوره پورگی، طول عمر و باروری شته S. maydis در مقایسه با شاهد شد. نرخ ذاتی افزایش (rm) شته S. maydis در تیمار 103 کنیدی بر میلی‌لیتر قارچ در مقایسه با شاهد به طور معنی‌داری کاهش یافت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با توجه به تاثیر قابل توجه قارچ بیمارگر در کاهش بقا و تولیدمثل شته، درک تاثیر پاتوژن در غلظت های زیرکشندگی در توسعه یک برنامه کنترل بیولوژیکی موفق اهمیت دارد.

کلمات کلیدی

, قارچ بیمارگر, شته جو, زیرکشندگی, جدول زندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054960,
author = {فدایی وطن, سیده صفورا and مروج, غلامحسین and کریمی, جواد},
title = {تاثیر غلظت‌های زیرکشندگی قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum روی رشد، تولیدمثل و شاخص‌های جدول زیست باروری شته جو، Sipha maydis},
booktitle = {سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قارچ بیمارگر، شته جو، زیرکشندگی، جدول زندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر غلظت‌های زیرکشندگی قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum روی رشد، تولیدمثل و شاخص‌های جدول زیست باروری شته جو، Sipha maydis
%A فدایی وطن, سیده صفورا
%A مروج, غلامحسین
%A کریمی, جواد
%J سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی ایران
%D 2016

[Download]