مدیریت توسعه فناوری, دوره (2), شماره (3), سال (2015-3) , صفحات (35-54)

عنوان : ( تأثیر تکنولوژی تولید برقابلیتهای رقابتی تولید و بهبود عملکرد تجاری رویکرد مبتنی بر منبع )

نویسندگان: علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حرکت سیستم تولیدی از سمت تولید صنعتی به فراصنعتی باعث افزایش قابلیت شرکت های تولیدی در ارائه محصولات با قیمت پائینتر، کیفیت و انعطاف بالاتر و تحویل مناسب می شود. به نظر می رسد واحدهای تولیدی با ارائه قابلیت های رقابتی تولیدی مناسب سطح عملکرد شرکت را ارتقاء می بخشند. در این مطالعه بررسی شده است که آیا می توان قابلیت های رقابتی تولید را ذیل یک سازه واحد تعریف نمود و چه ارتباطی بین تکنولوژی های پیشرفته تولیدی با این سازه و عملکرد آن وجود دارد. برای این بررسی ابتدا از تحلیل عاملی تأییدی و سپس از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط معنی دار مثبت بین تکنولوژی تولید، قابلیت های رقابتی تولید و عملکرد آن وجود دارد. در ادامه، بحث و نتیجه گیری و در نهایت، محدودیت ها و پیشنهادها آورده شد.

کلمات کلیدی

, تکنولوژی تولید, قابلیتهای رقابتی تولید, عملکرد تجاری, مدلسازی معادلات ساختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054963,
author = {پویا, علیرضا},
title = {تأثیر تکنولوژی تولید برقابلیتهای رقابتی تولید و بهبود عملکرد تجاری رویکرد مبتنی بر منبع},
journal = {مدیریت توسعه فناوری},
year = {2015},
volume = {2},
number = {3},
month = {March},
issn = {2008-5060},
pages = {35--54},
numpages = {19},
keywords = {تکنولوژی تولید، قابلیتهای رقابتی تولید، عملکرد تجاری، مدلسازی معادلات ساختاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تکنولوژی تولید برقابلیتهای رقابتی تولید و بهبود عملکرد تجاری رویکرد مبتنی بر منبع
%A پویا, علیرضا
%J مدیریت توسعه فناوری
%@ 2008-5060
%D 2015

[Download]