روش شناسی علوم انسانی, دوره (21), شماره (83), سال (2015-7) , صفحات (121-148)

عنوان : ( هرمنوتیک به‌مثابه روش تحقیق بررسی روش هرمنوتیک عینی در حوزه تحقیقات کیفی )

نویسندگان: بابک حسن زاده , علی اکبر مجدی , علی یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از روش‌های تحقیق کیفی در علوم اجتماعی و انسانی با شتابی فزاینده در حال گسترش است. افزون بر روش‌های کیفیِ رایج در حوزۀ زبان انگلیسی، در جامعه‌شناسیِ آلمانی نیز روش‌هایی بدیع در پژوهش‌های کیفی مطرح شده است که کمتر در سایر مناطق به کار گرفته می‌شوند. از جمله مهم‌ترینِ این روش‌ها، هرمنوتیک عینی است که ریشه در سنت هرمنوتیکی در آلمان دارد و از این‌رو، بیش از هر روش کیفی دیگری به متن تکیه می‌کند. این روش در پی دستیابی به ساختارهای معنایی عینی و در عین حال، پنهان در پس کنش‌هاست. این ساختارها که چیزی شبیه به عادتواره‌های بوردیویی‌‌اند، مختص به یک مورد خاص‌ هستند و با دستیابی به آنها می‌توان به بینش‌هایی دربارۀ الگوهای عام کنش اجتماعی پی برد. هرمنوتیک عینی به جای رده‌بندیِ واقعیت اجتماعی بر بازسازی متوالی آن تأکید دارد و به‌جرأت می‌توان آن را یکی از عمیق‌ترین روش‌ها در حوزۀ تحقیقات کیفی دانست. مطمئناً استفادۀ درست و دقیق از این روش، زوایای جدیدی از ساختارهای نهفته در پس کنش‌ها را آشکار خواهد ساخت.

کلمات کلیدی

هرمنوتیک عینی؛ تحلیل متوالی؛ هرمنوتیک؛ روش تحقیق؛ تحقیق کیفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054968,
author = {حسن زاده, بابک and مجدی, علی اکبر and یوسفی, علی},
title = {هرمنوتیک به‌مثابه روش تحقیق بررسی روش هرمنوتیک عینی در حوزه تحقیقات کیفی},
journal = {روش شناسی علوم انسانی},
year = {2015},
volume = {21},
number = {83},
month = {July},
issn = {1608-7070},
pages = {121--148},
numpages = {27},
keywords = {هرمنوتیک عینی؛ تحلیل متوالی؛ هرمنوتیک؛ روش تحقیق؛ تحقیق کیفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هرمنوتیک به‌مثابه روش تحقیق بررسی روش هرمنوتیک عینی در حوزه تحقیقات کیفی
%A حسن زاده, بابک
%A مجدی, علی اکبر
%A یوسفی, علی
%J روش شناسی علوم انسانی
%@ 1608-7070
%D 2015

[Download]