مطالعات پژوهشی راهور, دوره (3), شماره (8), سال (2014-6) , صفحات (11-31)

عنوان : ( بررسی عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی رانندگان خودروهای شخصی در شهر مشهد )

نویسندگان: علی اکبر مجدی , علی رضا حیدرنژاد , امید رضائی , قاسم قنبری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قانون گریزی نوعی جهت گیری نسبت به هنجارهای قانونی است که بر اساس آن، فرد عدم پیروی از این هنجارها را به پیروی از آنها ترجیح می دهد. حال، قانون گریزی در حوزه رانندگی– به خصوص در کشور ایران- به علت رابطه مستقیم با تصادفات، دارای اهمیت فوق العاده ای است. این تحقیق با هدف بررسی میزان قانون گریزی رانندگان خودروهای شخصی شهر مشهد و همچنین عوامل اجتماعی مؤثر بر آن انجام شده است.در این مطالعه از روش پیمایش استفاده است. جامعه آماری را رانندگان خودروهای سواری شخصی که در سطح شهر مشهد تردد می کنند، تشکیل داده اند که از میان آنها 300 راننده برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد بیشترین تخلفاتی که رانندگان انجام می دهند به ترتیب، صحبت کردن با تلفن همراه در حین رانندگی، سرعت غیر مجاز و نبستن کمربند ایمنی است. همچنین تأثیر چندین متغیر از جمله واپایش اجتماعی، فشار اجتماعی، احساس آنومی، سن و تحصیلات بر قانون گریزی رانندگان اثبات شد.

کلمات کلیدی

, قانون گریزی, واپایش اجتماعی, فشار اجتماعی, احساس آنومی, متغیرهای زمینه ای, رانندگان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054970,
author = {مجدی, علی اکبر and علی رضا حیدرنژاد and رضائی, امید and قاسم قنبری},
title = {بررسی عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی رانندگان خودروهای شخصی در شهر مشهد},
journal = {مطالعات پژوهشی راهور},
year = {2014},
volume = {3},
number = {8},
month = {June},
issn = {2322-3529},
pages = {11--31},
numpages = {20},
keywords = {قانون گریزی، واپایش اجتماعی، فشار اجتماعی، احساس آنومی، متغیرهای زمینه ای، رانندگان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی رانندگان خودروهای شخصی در شهر مشهد
%A مجدی, علی اکبر
%A علی رضا حیدرنژاد
%A رضائی, امید
%A قاسم قنبری
%J مطالعات پژوهشی راهور
%@ 2322-3529
%D 2014

[Download]