دومین کنفرانس زلزله شناسی و مهندسی زلزله , 2015-10-14

عنوان : ( بررسی لرزه خیزی گسل توس )

نویسندگان: مریم لطفی توتشامی , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , ناصر حافظی مقدس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت مشهد از لحاظ لرزه خیزی فعال به نظر میرستد چرا که این دشت بین چند گسل بزرگ و فعال قرار گرقته است . یکی از این گسلها، راندگی توس است که در شمالغرب مشهد قرار گرفته است و احتمالا مسبب زمینلرزه های اخیر مشهد است . گسل توس یکی از گسلهای نوار چین خورده کپه داغ میباشد که با روند شمالغرب _ جنوبشرق و طول حدود 80 کیلومتر دارای پهنه برشتی حدود 200متر است . این گسل با توجه به بریدن نهشتته های جوان به عنوان گسل فعال شناخته شده است . هدف از این مقاله بررسی وضتعی لرزه خیزی و سایزموتکتونیکی گسل توس است . از بین تمام داده های لرزه ای مربوط به شتمالشرق کشور تنها 18زمینلرزه در نزدیکی گسل توس واقع شده است که از این زمینلرزه ها 2داده مربوط به دوره نخست دستگاهی و ۶ زمین لرزه مربوط به سالهای 2000تا 2014میباشد. این زمینلرزه ها دارای عمق کانونی کمی هستند و بخش جنوب شرقی پهنه گسلی دارای زمین لرزه های کم عمقی نسب به بخش شمالغربی ۰۸۸۸ به بزرگی /۸۰/ هستتند. بزرگترین زمینلرزه دستتهاهی ثب شتده در تاریخ ۰۸ ۴.۴ میباشد. این زمینلرزهها دارای عمق کانونی کمی هستند و بخش جنوب شرقی پهنه گسلی دارای زمین لرزههای کمعمقی نسب به بخش شمالغربی هستند. گسل توس با طول تقریبی ۰۸ کیلومتر، توان لرزهای با حداقل بزرگی ۴.۴ را دارد.

کلمات کلیدی

, دشت مشهد, راندگی توس, نوار چین خورده کپه داغ, پهنه برشی, نهشته های جوان, لرزه خیزی, گسل فعال, سایزموتکتونیک, زمینلرزه تاریخی, عمق کانونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054971,
author = {لطفی توتشامی, مریم and قائمی, فرزین and رحیمی, بهنام and حافظی مقدس, ناصر},
title = {بررسی لرزه خیزی گسل توس},
booktitle = {دومین کنفرانس زلزله شناسی و مهندسی زلزله},
year = {2015},
location = {کرج, ايران},
keywords = {دشت مشهد، راندگی توس، نوار چین خورده کپه داغ، پهنه برشی، نهشته های جوان، لرزه خیزی، گسل فعال، سایزموتکتونیک، زمینلرزه تاریخی، عمق کانونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی لرزه خیزی گسل توس
%A لطفی توتشامی, مریم
%A قائمی, فرزین
%A رحیمی, بهنام
%A حافظی مقدس, ناصر
%J دومین کنفرانس زلزله شناسی و مهندسی زلزله
%D 2015

[Download]