اولین همایش ملی یافته های عل.م شناختیدر تعلیم وتربیت , 2011-11-23

عنوان : ( نقش هیجانات در رشد زبان و تفکر نمادین )

نویسندگان: سیدامیر امین یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علوم شناختی، رش، هیجانات، زبان ، تفکر نمادین& . &  ( !"# $  # %#& "$ ' ( ) $ *+ , -!" , $ # 2 $ 8+- 9 /! # : ;< % ! # . %/ ( 2 34 5) / & ' 0 # !* %#& "> B(" ! & !(  %/ / & = >( ! & -# ?- >@ $  $ A "%#& 4" , .(1957 E>/ F)' $ %#& C " ;9 ( / 8 %!" !9 DB # &$ %#& &  ( # # $ C -!" K9 $ A DL $  5 ' ' =>" ;B( ! $ C -!" K9 O: # ( A # (@4 N ;< % ! #) M N .!! $ MP O: # & E Q4  & &$ " .'  $ MP $B O: E%#&  ;B( ! $ $ MP O: #  " $ F$R> '  A # .$ ( %/ "$

کلمات کلیدی

, علوم شناختی, رش, هیجانات, زبان , تفکر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054973,
author = {امین یزدی, سیدامیر},
title = {نقش هیجانات در رشد زبان و تفکر نمادین},
booktitle = {اولین همایش ملی یافته های عل.م شناختیدر تعلیم وتربیت},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {علوم شناختی، رش، هیجانات، زبان ، تفکر نمادین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش هیجانات در رشد زبان و تفکر نمادین
%A امین یزدی, سیدامیر
%J اولین همایش ملی یافته های عل.م شناختیدر تعلیم وتربیت
%D 2011

[Download]