پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (29), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (325-336)

عنوان : ( بررسی اثرات بقایای علف کش های فورام سولفورون و ریم سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (.Cicer arietinum L) )

نویسندگان: زهرا سلیمان پورنقیبی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , مهدی پارسا , احمد اصغرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر بقایای علف کشهای فورام سولفورون و ریم سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن بر نخود، یکی از گیاهان موجود در تناوب با محصولاتی که علف کشهای مذکور در آن استفاده می شوند، آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طـرح کـاملاً تصـادفی، در سـه تکـرار در دانشـکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1391 انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل ژنوتیپهای نخود در چهار سطح (هاشم، آیالسی 482، کاکا و کرمانشـاهی )، علف کشها در دو سطح (فورام سولفورون و ریم سولفورون) و باقیمانده علف کشها در خاک در هشت سطح (20 ، 15 ، 10 ، 5 ، 2/5 ، 1 ،0 و 30 درصد مقادیر توصیه شده علف کشها) بودند. در ابتدای مرحله زایشی گیاهان (47 روز پس از کاشت)، زیست توده اندامهای هوایی، ریشه و گره، تعداد گره و محتوای نیتروژن کـل آنهـا اندازه گیری شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، بقایای علف کشهای فورام سولفورون و ریم سولفورون در خاک، به طور معنی داری تمام صفات مذکور را تحـت تاثیر قرار دادند. با افزایش باقیمانده علف کش فورام سولفورون در خاک، تمام صفات مورد بررسی ژنوتیپهای نخود به شدت کاهش یافت. البته در کمتـرین سـطح از باقیمانده علف کش فورام سولفورون در خاک، زیست توده اندام های هوایی ژنوتیپهای آی ال سی 482 و کاکا و گره زایی همه ژنوتیپها به غیر از کاکـا تحریـک شـد . ژنوتیپ کرمانشاهی در پاسخ به بقایای علف کش ریم سولفورون در خاک، کمترین زیست توده اندام های هوایی و ریشه را تولید نمود. علف کش ریم سـولفورون تعـداد و زیست توده گره ژنوتیپهای آیالسی 482 و کاکا را کاهش داد. در بین ژنوتیپهای مورد مطالعه نخود، مقدار نیتروژن کل ژنوتیپهای کاکا و کرمانشاهی بیشتر تحت تاثیر منفی باقیمانده علف کش فورام سولفورون در خاک قرار گرفت. سطوح بکار رفته باقیمانده علف کش ریم سولفورون در خاک نیز، میزان نیتروژن کل ژنوتیپهـای نخود را کاهش داد. بر اساس شاخص ED50 (مقدار بقایای علف کش که باعث 50 درصد بازدارندگی در رشد می شود) ژنوتیپ کاکا حساس ترین وهاشم متحملترین ژنوتیپ به لحاظ تولید زیست توده اندام های هوایی، کرمانشاهی و آی ال سی 482 به ترتیب حساس ترین و متحملترین ژنوتیپ به لحـاظ تولیـد زیسـت تـوده ریشـه و همچنین آی ال سی 482 متحملترین و کاکا حساس ترین ژنوتیپ به لحاظ گره زایی به بقایای علف کش فورام سولفورون در خاک شناخته شدند.

کلمات کلیدی

, آی ال سی 482 , ژنوتیپ, کاکا, کرمانشاهی, هاشم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054982,
author = {سلیمان پورنقیبی, زهرا and ایزدی دربندی, ابراهیم and راستگو, مهدی and پارسا, مهدی and احمد اصغرزاده},
title = {بررسی اثرات بقایای علف کش های فورام سولفورون و ریم سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (.Cicer arietinum L)},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2015},
volume = {29},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4749},
pages = {325--336},
numpages = {11},
keywords = {آی ال سی 482 ، ژنوتیپ، کاکا، کرمانشاهی، هاشم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات بقایای علف کش های فورام سولفورون و ریم سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (.Cicer arietinum L)
%A سلیمان پورنقیبی, زهرا
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راستگو, مهدی
%A پارسا, مهدی
%A احمد اصغرزاده
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]