کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری , 2015-02-25

عنوان : ( بررسی تاثیر خشکی در بیان ژن های CapLEA-1 و Dehydrin 1 در ژنوتیپ های نخود زراعی )

نویسندگان: علی اصغر صداقتی , سعیدرضا وصال , فرج اله شهریاری احمدی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش خشکی مهمترین عامل کاهش تولید محصولات گیاهی در اکثر نقاط دنیا می باشد که سبب کاهش رشد گیاه از طریق تغییر فرایندهای فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی گیاه می شود. با توجه به مطالعات فیزیولوژی پیشین، مشخص شد که ژنوتیپ های MCC508 و MCC521 به ترتیب متحمل و حساس به تنش آبی می باشند. در بررسی حاضر تجزیه و تحلیل نیمه کمی بیان دو ژن Dehydrin 1 و CapLEA-1 نشان داد که هر کدام از ژنوتیپ ها یاسخ متفاوتی به تنش کم آبی نشان می دهند. هر دو ژن مذکور در ژنوتیپ متحمل MCC508 بر اثر تنش کم آبی به ترتیب با بیان 4 و 2/1 برابر نسبت به شاهد، افزایش معنی داری نشان داد (p≤0.05). به طوری که با ادامه روند تنش کم آبی این افزایش ادامه داشت. از سوی دیگر ژن CapLEA-1 در ژنوتیپ حساس تغییرات معنی داری نشان نداد اما بیان ژن Dehydrin 1 در این ژنوتیپ ابتدا نسبت به شاهد1/4 برابر افزایش معنی دار نشان داده و سپس بیان آن کاهش یافت (p≤0.05). بنابراین بنظر می رسد سطح بیان بالاتر و منظم تر ژن های Dehydrin 1 و CapLEA-1 با توجه به کارکرد آن ها (حفظ ساختار لیپیدها و غشای سلولی، پایداری تاخوردگی صحیح پروتئین ها و سم زدایی) می توانند دلیل احتمالی تحمل بیشتر ژنوتیپ MCC508 نسبت به MCC521 در برابر تنش کم آبی باشد.

کلمات کلیدی

, تنش کم آبی, نخود, CapLEA-1 و Dehydrin 1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054991,
author = {صداقتی, علی اصغر and وصال, سعیدرضا and شهریاری احمدی, فرج اله and باقری, عبدالرضا},
title = {بررسی تاثیر خشکی در بیان ژن های CapLEA-1 و Dehydrin 1 در ژنوتیپ های نخود زراعی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تنش کم آبی، نخود، CapLEA-1 و Dehydrin 1},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر خشکی در بیان ژن های CapLEA-1 و Dehydrin 1 در ژنوتیپ های نخود زراعی
%A صداقتی, علی اصغر
%A وصال, سعیدرضا
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A باقری, عبدالرضا
%J کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
%D 2015

[Download]