دانشنامه حقوق اقتصادی, دوره (21), شماره (6), سال (2015-3) , صفحات (32-51)

عنوان : ( ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﺿﻌﯽ از ﻧﻘﺾ اﺳﺮار ﺗﺠﺎری در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ )

نویسندگان: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , امیر سودمند راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﺠﺎری ﺑﻪ ، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻨﻮان اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪآورده اﺳﺖ، دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮده دوﻟﺖﻫﺎ را در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰی ﮐﻪ دارای آﺛﺎر ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻗﻮیﺗـﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﻟﮑﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻨﻮع ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺮار ﺗﺠﺎری، اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺾﮐﻨﻨﺪه ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮح اﯾـﻦ اﯾـﺪه ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺟﺎری ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺮار ﺗﺠﺎری را ﻧﺪارد .ﻟﺬا دارﻧﺪﮔﺎن اﺳﺮار ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﻮﯾـﺎﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫـﺎی اﻣﻨﯿﺘـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﻀﺎﻓﺎً آن ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮم را ﺑﺮ دوش آﻧـﺎن ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺪاﺑﯿﺮ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮاﻧﻪ وﺿـﻌﯽ در ﺻـﺪد ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ روش ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع آن اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺮار ﺗﺠﺎری ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ دارا ﺑـﻮدن ارزش ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر، ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻔﻮذﮔﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗـﺮﯾﻦ ﺑـﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺰهدﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن را دارﻧﺪ .ﻟـﺬا دارﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻫـﺎی ﻣﻀـﺎﻋﻔﯽ از ﺳـﻮی ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ,پایان ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

کلمات کلیدی

, اﺳﺮار ﺗﺠﺎری, ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی, اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت, ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﺿﻌﯽ, دﺳﺘﺮﺳﯽ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055000,
author = {جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا and امیر سودمند راد},
title = {ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﺿﻌﯽ از ﻧﻘﺾ اﺳﺮار ﺗﺠﺎری در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ},
journal = {دانشنامه حقوق اقتصادی},
year = {2015},
volume = {21},
number = {6},
month = {March},
issn = {2322-4177},
pages = {32--51},
numpages = {19},
keywords = {اﺳﺮار ﺗﺠﺎری، ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی، اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﺿﻌﯽ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﺿﻌﯽ از ﻧﻘﺾ اﺳﺮار ﺗﺠﺎری در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%A امیر سودمند راد
%J دانشنامه حقوق اقتصادی
%@ 2322-4177
%D 2015

[Download]