پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (735-745)

عنوان : ( اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب و هوایی جیرفت )

نویسندگان: بهاره پارسامطلق , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , ذبیح اله اعظمی ساردویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهمنظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش آزمایشی در سال 1392-93در مزرعـه تحقیقـاتی دانشگاه جیرفت انجام شد. طرح آماری مورد استفاده کرتهای خُردشده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بود. فاکتور اصلی شامل پنج تاریخ کاشت در زمآنهای 20اسفند 10 ،1392و 25فروردین، 15اردیبهشت و یک خرداد 1393و سه فاصله بین ردیف بوته 75 ،50و100سانتیمتر بهعنوان فاکتور فرعی انتخاب شد. صفات مورد اندازهگیری شامل ارتفاع گیاه، تعداد شاخه فرعی، تعداد غوزه در بوته، وزن غوزه خشـک در بوتـه، وزن کاسبرگ خشک در بوته، وزن دانه در بوته، عملکرد کاسبرگ، عملکرد دانه، عملکرد زیستتوده، شاخص برداشت دانه و شاخص برداشت کاسبرگ بودند. نتایج نشان داد تاریخ کاشت و فاصله بین ردیف بوته بر اکثر صفات مورد مطالعه اثر معنیداری داشتند. تأخیر در کاشت سبب کاهش ارتفاع، تعداد شاخه فرعی، تعداد غوزه در بوته، وزن غوزه خشک در بوته، وزن کاسبرگ خشک در بوته، وزن دانه در بوتـه، عملکـرد کاسـبرگ، عملکـرد دانـه و عملکـرد زیستتوده کل گردید. شاخص برداشت کاسبرگ و شاخص برداشت دانه تحت تأثیر تیمار تاریخ کاشت قرار نگرفتند. با کاهش فاصله بین ردیف ارتفاع، عملکرد کاسبرگ، عملکرد دانه، وزن زیستتوده کل افزایش و تعداد شاخه فرعی، تعداد غوزه، وزن خشک غوزه در بوته، وزن کاسبرگ خشک در بوته، وزن دانه در بوته و شاخص برداشت دانه روند کاهشی داشتند. اختلاف معنیداری بین فاصله ردیف بوته بر صـفت شـاخص برداشـت کاسـبرگ وجـود نداشت. با توجه نتایج بهدست آمده تاریخ کاشت گیاه چای ترش در نیمه دوم اسفند تا اواسط اردیبهشت با فاصله بین ردیف بوته 50سانتیمتر با شرایط اقلیمی جیرفت مناسب بهنظر میرسد

کلمات کلیدی

, شاخص برداشت, غوزه, فاصله بین ردیف, کاسبرگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055025,
author = {پارسامطلق, بهاره and رضوانی مقدم, پرویز and قربانی, رضا and ذبیح اله اعظمی ساردویی},
title = {اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب و هوایی جیرفت},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {735--745},
numpages = {10},
keywords = {شاخص برداشت، غوزه، فاصله بین ردیف، کاسبرگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب و هوایی جیرفت
%A پارسامطلق, بهاره
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A قربانی, رضا
%A ذبیح اله اعظمی ساردویی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2017

[Download]