آب و خاک, دوره (29), شماره (4), سال (2015-11) , صفحات (776-786)

عنوان : ( تاثیر توأم روش عددی و گام زمانی در محاسبه تبخیر- تعرق واقعی گیاه در شرایط تنش آبی )

نویسندگان: بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای مدلسازی هیدرولوژیکی و مدیریت آب آبیاری، به محاسبه ی تبخیر- تعرق واقعی گیاه در شرایط تنش نیاز میباشد. تبخیر- تعرق واقعی بـه برآورد نمایهی تنش آبی و رطوبت خاک در ناحیهی ریشه بستگی دارد که خود با روشهای عددی و گام زمانی استفاده شده تغییر میکند. در بازه های زمانی تخلیه ی رطوبت خاک که آبیاری یا بارندگی وجود ندارد، تبخیر- تعرق واقعی گیاه را میتوان با روش تحلیلی و گونههایی از روشهـای عـددی محاسبه کرد. ما نتایج چندین روش عددی متداول )اولر صریح، اولر ضمنی، اولر تصحیح شده، نقطه ی میانی، هـون مرتبـه ی سـوم( را بـا نتـایج روش تحلیلی به عنوان مبنا مقایسه کردیم. سه نوع بافت خاک کلی سبک، متوسط و سنگین و سه دسته کلی گیاه حساس، متوسط و مقاوم در دشت نیشابور درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که با تداوم تنش در یک گام زمانی، خطاهای نسبی تبخیر- تعرق محاسبه شده با روشهای عددی مستقل از رطوبت اولیهی خاک است. مقادیر مطلق خطاهای تبخیر- تعرق واقعی گیاه با افزایش گامهای زمانی پشت سر هم کاهش مییابد، که میتواند پایداری عددی شبیهسازی متوالی بیلان آب خاک را تضمین کند. از نقطه نظر کاربردی برای کلیهی ترکیبات نوع خاک و گیاه، روش اولر ضمنی به دلیل استواری در نتایج و روش هون مرتبهی سوم به دلیل حداکثر خطای نسبی کمتر پیشنهاد میشود

کلمات کلیدی

, بیلان آب خاک, پایداری روش های عددی, تخلیه ی رطوبت خاک, نمایه ی تنش آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055026,
author = {قهرمان, بیژن},
title = {تاثیر توأم روش عددی و گام زمانی در محاسبه تبخیر- تعرق واقعی گیاه در شرایط تنش آبی},
journal = {آب و خاک},
year = {2015},
volume = {29},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-4757},
pages = {776--786},
numpages = {10},
keywords = {بیلان آب خاک، پایداری روش های عددی، تخلیه ی رطوبت خاک، نمایه ی تنش آبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر توأم روش عددی و گام زمانی در محاسبه تبخیر- تعرق واقعی گیاه در شرایط تنش آبی
%A قهرمان, بیژن
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2015

[Download]