حسابداری مالی, دوره (7), شماره (27), سال (2015-11) , صفحات (1-29)

عنوان : ( زمان بندی اعلام سود فصلی، نوع خبر سود و دقت پیش بینی سود )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , امین رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش ارتباط نوع خبر سود پیش بینی شده فصلی و میزان تأخیر در اعلام آن و نیز ارتباط میزان تأخیر در اعلام سود پیش بینی شده فصلی با دقت پیش بینی به عنوان یکی از انگیزه های احتمالی تأخیر در اعلام سود در شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

کلمات کلیدی

, پیش بینی سود فصلی, خبر خوب, خبربد, تاخیر در اعلام سود, دقت پیش بینی سود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055031,
author = {عباس زاده, محمدرضا and صالحی, مهدی and رستمی, امین},
title = {زمان بندی اعلام سود فصلی، نوع خبر سود و دقت پیش بینی سود},
journal = {حسابداری مالی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {27},
month = {November},
issn = {2345-2617},
pages = {1--29},
numpages = {28},
keywords = {پیش بینی سود فصلی، خبر خوب، خبربد،تاخیر در اعلام سود، دقت پیش بینی سود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زمان بندی اعلام سود فصلی، نوع خبر سود و دقت پیش بینی سود
%A عباس زاده, محمدرضا
%A صالحی, مهدی
%A رستمی, امین
%J حسابداری مالی
%@ 2345-2617
%D 2015

[Download]