پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (8), شماره (29), سال (2015-12) , صفحات (5-28)

عنوان : ( قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , یوسف رمضانی , سعید مرتضوی , غلامرضا ملک زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق قوم نگاری براساس رویکرد کل گرایانه و جامع، نه تنها بر پایه دیدگاه نظری خاصی قرار ندارد، بلکه اساساً به آزمون نظریه نیز توجه چندانی ندارد. نظریات در تحقیقات قوم نگارانه صرفاً برای تغذیه فکری محقق برای تعمیق بخشیدن به درک او در دریافت چارچوب‌های مفهومی مرسوم در علوم انسانی می‌باشد. بدین لحاظ اظهارات نظری تئوری‌ها زمانی وارد فرآیند تحقیق می‌شوند که رابطه آنها با پژوهش موردنظر مشخص شده باشد. این دیدگاه، یک شیوه تحقیق در رویکرد پدیدار شناختی است که بر ماهیت ذهنی و رفتار تاکید دارد. انسان شناسان و قوم نگاران، به تمرکز بر روی داده‌ها سطحی و یا صرفاً جمع¬آوری از تعداد کمی از مردم علاقه مند نیستند، آنها به مطالعات عمیق درباره مردم و یا فرهنگ می‌پردازند. در این راستا از نظر تحقیق قوم‌نگاری، اطلاعاتی سودمند است که از طریق زندگی و یا حضور فعال محقق در جامعه مورد مطالعه او بدست می‌آید. در این تحقیق با ورود به یک سازمان محلی و استفاده از ابزارهای مشاهده و مصاحبه به شناخت فرهنگ سازمانی آن پرداخته شد و از تحلیل اطلاعات 11 مولفه شامل؛1- احترام به شعائر و ارزشهای مذهبی 2- تبعیت پذیری 3- رفتارهای رسمی 4- هویت سازمانی 5- نمادهای فیزیکی 6- فردگرایی 7- شعار تکریم ارباب رجوع 8- درآمدزایی 9- تاکبد بر قوانین سازمانی 10- مقاومت در برابر مدیران بیگانه(خارج از سازمان) 11 – زبان، در پنچ سطح مصنوعات (زبان) مصنوعات(نمادها) مصنوعات ( الگوهای رفتاری)، ارزشها و مفروضات و باورهای اساسی بدست آمد.

کلمات کلیدی

, قوم نگاری, فرهنگ, فرهنگ سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055032,
author = {رحیم نیا , فریبرز and رمضانی, یوسف and مرتضوی, سعید and ملک زاده, غلامرضا},
title = {قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2015},
volume = {8},
number = {29},
month = {December},
issn = {2538-3418},
pages = {5--28},
numpages = {23},
keywords = {قوم نگاری، فرهنگ، فرهنگ سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A رمضانی, یوسف
%A مرتضوی, سعید
%A ملک زاده, غلامرضا
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2015

[Download]