اندیشه آماری, دوره (19), شماره (38), سال (2016-2) , صفحات (51-62)

عنوان : ( مقدمه ای بر داده های دایره ای )

نویسندگان: شیما حاجی زاده , مجید سرمد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از زمینه های مختلف علمی، اندازه گیری ها جهت دار هستند. برای مثال، یک زیست شناس ممکن است جهت پرواز یک پرنده یا جهت حرکت یک حیوان را اندازه گیری کند. در این مقاله، ابتدا داده های دایره ی معرفی شده است و سپس روش محاسبه میانگین جهت و همچنین پراکندگی و گشتاورهای بالاتر مربوط به داده های دایره ای ارائه شده اند. بسیاری از مسائل داده های دایره ای غالباً در فرم های تحلیلی تقریباً ساده قابل حصول نیستند، نرم افزارهای کامپیوتری مرتبط با استفاده از این روش ها ضروری است؛ که در پایان این نوشتار، بسته توابع CircStats در نرم افزار R و Matlab برای تحلیل مجموعه داده های جهت دار ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, داده های دایره ای, فاصله دایره ای, میانگین جهت, Matlab و R.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055035,
author = {حاجی زاده, شیما and سرمد, مجید},
title = {مقدمه ای بر داده های دایره ای},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2016},
volume = {19},
number = {38},
month = {February},
issn = {1026-8944},
pages = {51--62},
numpages = {11},
keywords = {داده های دایره ای، فاصله دایره ای، میانگین جهت، Matlab و R.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقدمه ای بر داده های دایره ای
%A حاجی زاده, شیما
%A سرمد, مجید
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2016

[Download]