پژوهش های زعفران , دوره (4), شماره (2), سال (2016-4) , صفحات (172-186)

عنوان : ( اثر کاربرد حاصلخیزکننده های خاک و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی و صفات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) )

نویسندگان: مهتاب گلزاری جهان آباد , محمد علی بهدانی , سرور خرم دل , محمد حسن سیاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کاربرد کود‌های زیستی و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی گیاه زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در فضای باز دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال های 1393 و 1394 انجام شد. فاکتورها شامل بیوآمینو پالیس (3 لیتر در هکتار)، اسید هیومیک (200 میلی‌گرم بر لیتر)، یارامیلاکمپلکس (50 کیلوگرم در هکتار) و شاهد (بدون مصرف کود) و سه وزن بنه مادری (6-4، 9-7 و 12- 10گرم) بود. نتایج تجزیه داده ها نشان داد که اثر ساده کودهای مختلف بر تعداد برگ، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، تعداد بنه دختری، وزن تر بنه‏ مادری زعفران معنی دار (01/0≥p) بود. اثر ساده وزن بنه مادری بر تعداد برگ، طول برگ، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، تعداد بنه دختری، وزن بنه دختری، وزن خشک بنه دختری، قطر بنه مادری، وزن تر بنه مادری، وزن خشک بنه مادری، وزن تر فلس، وزن خشک فلس معنی¬دار (01/0≥p) بود. فاکتورهای کمی زعفران تحت تاثیر متقابل وزن بنه و تیمار کودی قرار نگرفتند. حداکثر تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ و تعداد بنه دختری در تیمار اسید هیومیک و وزن بنه مادری 12-10 گرم حاصل شد. بیشترین میزان سافرانال و کروسین برای بیوآمینو پالیس (به ترتیب با 48/32 و 250) بدست آمد و کمترین میزان به شاهد (به ترتیب با 23/29 و 6/224) اختصاص داشت. بدین ترتیب، با مصرف کودهای زیستی می‌توان علاوه بر کاهش آلودگی های زیست محیطی از طریق کاهش مصرف کودهای شیمیایی که گامی مهم در راستای دستیابی به اصول کشاورزی پایدار محسوب می شود، موجب بهبود کیفی خصوصیات زراعی زعفران شد.

کلمات کلیدی

, بیو آمینوپالیس, سافرانال, پیکروکروسین, کروسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055036,
author = {مهتاب گلزاری جهان آباد and محمد علی بهدانی and خرم دل, سرور and محمد حسن سیاری},
title = {اثر کاربرد حاصلخیزکننده های خاک و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی و صفات کیفی زعفران (Crocus sativus L.)},
journal = {پژوهش های زعفران },
year = {2016},
volume = {4},
number = {2},
month = {April},
issn = {2345-3869},
pages = {172--186},
numpages = {14},
keywords = {بیو آمینوپالیس، سافرانال، پیکروکروسین، کروسین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کاربرد حاصلخیزکننده های خاک و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی و صفات کیفی زعفران (Crocus sativus L.)
%A مهتاب گلزاری جهان آباد
%A محمد علی بهدانی
%A خرم دل, سرور
%A محمد حسن سیاری
%J پژوهش های زعفران
%@ 2345-3869
%D 2016

[Download]