علوم و مهندسی آبیاری, دوره (38), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (137-154)

عنوان : ( مدل سازی تأثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزا )

نویسندگان: وحید یزدانی , کامران داوری , بیژن قهرمان , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اساساً تغییرهریک ازعوامل محیطی می تواند برفرایندهای رشدونموگیاه ودرنهای تبرتولید وعملکرد گیاه زراعی موثرباشد. به منظوربررسی تاثیرتوامان کم آبیاری وتنش شوری برخصوصیات فیزیولوژیکی، دورقم کلزا، آزمایشی درسال زراعی 91-1390 درمشهد بااقلیم خشک ودر دو کیلومتری آرامگاه فردوسی به صورت کرت های دوبار خرد شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکراربه اجرا درآمد. فاکتوراصلی شامل تنش آبی (100، 125، 75 و 50 درصد نیازآبی به ترتیب I1،I2،I3 وI4)،تنش شوری آب آبیاری (5/0، 5، 8 و 11 دسی زیمنس برمتربه ترتیبS1،S2،S3وS4) وعامل فرعی دورقم کلزا (هایولا 401 وآر جی اس 003) می باشند. اعمال تنش آبی وشوری باعث کاهش معنی دارتمامی صفات مورد بررسی گردید. درمقایسه جداگانه تیمارهای شوری وکم آبی اثرشوری آب برکاهش رشدواجزای عملکرد بیشترازمقدارآب آبیاری واثرکم آبیاری کمترازمجموع اثرهریک ازاین تنشها بود واین بدان معنی است که درمناطقی مانند مشهد،درکم آبیاریها ازآبهای شورمنطقه برای تولید کلزا نمیتوان استفاده نمود.رقم هایولا دارای متوسط عملکرد (1801 کیلوگرم درهکتار) بیشتری نسبت به رقم آر جی اس (1326 کیلوگرمدرهکتار) بود. رقم آر جی اس درپارامترهای ارتفاع، تعداد شاخه ووزن خشک بررقم هایولا برتری داشته ودرمقابل رقم هایولا درشاخص برداشت وعملکرد برتری معنی دار نسبت به رقم آر جی اس دارد. مدل ارائه شده درشاخص سطح برگ درابتداوانتهای دوره رشد شاخص سطح برگ رابیشتربرآوردمی کند. مدل فوق درتیمارهای S2 I4،S3 I4، S4 I4 دارای خطای بیشتری نسبت به سایر تیمارها می باشد. مدل مورد نظرارتفاع کلزا را درابتدای دوره رشد بیش برآورد ودرانتها کم برآورد می کند. دقت برآورد وزن تروخشک دررقم آر جی اس بیشتررقم هایولا می باشد. ضمن اینکه برآوردها در وزن تر دارای دقت بهتری نسبت به وزن خشک می باشد. بااینحال، مدل حاضرازکفایت مناسب برای پیش بینی عملکرد کلزا درشرایط تنش خشکی وشوری برخوردار است ومیتوان ازآن برای پیش بینی عملکرد استفاده کرد.

کلمات کلیدی

کلزا؛ تنش شوری؛ تنش کم آبی؛ پارامترهای رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055040,
author = {وحید یزدانی and داوری, کامران and قهرمان, بیژن and کافی, محمد},
title = {مدل سازی تأثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزا},
journal = {علوم و مهندسی آبیاری},
year = {2016},
volume = {38},
number = {4},
month = {February},
issn = {2588-5952},
pages = {137--154},
numpages = {17},
keywords = {کلزا؛ تنش شوری؛ تنش کم آبی؛ پارامترهای رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی تأثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزا
%A وحید یزدانی
%A داوری, کامران
%A قهرمان, بیژن
%A کافی, محمد
%J علوم و مهندسی آبیاری
%@ 2588-5952
%D 2016

[Download]