پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم , 2016-01-25

عنوان : ( آنالیز حساسیت تبخیر و تعرق مرجع نسبت به متغیرهای اقلیمی و تعیین نقطه‌ی جهش در ایستگاه سینوپتیک شیراز )

نویسندگان: محمد قبائی سوق , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش‌های تغییر اقلیم، آگاهی از تغییرات درازمدت متغیرهای هواشناسی و چگونگی تاثیر آن‌ها بر مولفه‌های چرخه‌ی هیدرولوژیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش آنالیز حساسیت تبخیر و تعرق (ETo) ایستگاه سینوپتیک شیراز نسبت به متغیرهای هواشناسی موثر بر آن طی سال‌های 1960 تا 2014 در مقیاس ماهانه بررسی شده است. بدین منظور مقدار هر یک از متغیرهای هواشناسی در بازه‌ی 30- تا30+ با گام افزایشی 5 درصد تغییر و میزان حساسیت هر متغیر تعیین گردید. روند سری‌های ماهانه‌ی ETo و متغیرهای هواشناسی بر اساس آزمون‌های من-کندال و تخمین‌گر سن برآورد و برای شناسائی نقطه‌ی جهش از آزمون‌های پیت و LOWESS استفاده گردید. براساس نتایج آنالیز حساسیت، طی ماه‌های خشک سال، متغیرهای دمای حداکثر، سرعت باد و تعداد ساعات آفتابی و طی ماه‌های مرطوب، متغیرهای دمای حداکثر، رطوبت‌نسبی و سرعت باد حساس‌ترین متغیرها می‌باشند. برپایه‌ی آزمون پیت سال 1985 به‌عنوان نقطه جهش در سری‌های میانگین ماهانه‌ی ETo بدست آمد.

کلمات کلیدی

, تغییر متغیرهای هواشناسی, روند, آزمون پیت, روش LOWESS.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055043,
author = {محمد قبائی سوق and مساعدی, ابوالفضل},
title = {آنالیز حساسیت تبخیر و تعرق مرجع نسبت به متغیرهای اقلیمی و تعیین نقطه‌ی جهش در ایستگاه سینوپتیک شیراز},
booktitle = {پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تغییر متغیرهای هواشناسی، روند، آزمون پیت، روش LOWESS.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز حساسیت تبخیر و تعرق مرجع نسبت به متغیرهای اقلیمی و تعیین نقطه‌ی جهش در ایستگاه سینوپتیک شیراز
%A محمد قبائی سوق
%A مساعدی, ابوالفضل
%J پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم
%D 2016

[Download]