اولین کنفرانس ملی علوم کشاورزی و محیط زیست , 2014-03-06

عنوان : ( بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا بر خشک کردن خرما رقم مضافتی در خشک کن کابینتی آزمایشگاهی )

نویسندگان: محمدحسین انصاری فر , محمدحسین آق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشک کردن فرایند گرفتن رطوبت به کمک انتقال حرارت و رطوبت است ویکی ازقدیمی ترین روشهای نگهداری موادغذایی می باشد که به علت امکان تغییرات نامطلوب درکیفیت موادغذایی دراثرخشک شدن کنترل آن ازاهمیت ویژه ای برخوردار است درنتیجه برای نگهداری مطمئن موادغذایی لازم است آنها را به رطوبت مشخصی رساند دراین پژوهش خشک کردن میوه خرما رقم مضافتی دردستگاه خشک کن کابینتی ازمایشگاهی انجام شد اثرفاکتورهای مستقل دما و سرعت جریان هوا برخشک کردن خرما مضافتی با استفاده ازهوای گرم درسه سطح سرعت جریان هوا 1 و 1/5 و 2 متربرثانیه و سه سطح دمایی 50 و65 و 80 درجه سانتیگراد با استفاده ازیک طرح ازمایشی فاکتوریل بر فاکتورهای وابسته نظری مدت زمان خشک شدن و میزان چروکیدگی تارسیدن به رطوبت نهایی محصول بررسی شدند تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار اماری نشان داد که اثرات دوگانه دما - سرعت جریان هوا تاثیر معناداری درزمان خشک شدن ندارند اما سطوح معناداری اثرات تک گانه دما و سرعت جراین هوا به ترتیب درسطح 99 و 95 درصد می باشددراین تحقیق بهترین کیفیت خرمای خشک شده درشرایط دمایی 80 درجه سانتیگراد و سرعت جریان هوای 2 متر بر ثانیه بدست امد که دراین شرایط متوسط زمان خشک شدن در حدود 277 دقیقه می باشد.

کلمات کلیدی

, خرمای مضافتی , خشک کردن, سرعت جریان هوا, دمای خشک کن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055050,
author = {انصاری فر, محمدحسین and آق خانی, محمدحسین and گلزاریان, محمودرضا and طبسی زاده, محمد},
title = {بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا بر خشک کردن خرما رقم مضافتی در خشک کن کابینتی آزمایشگاهی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی علوم کشاورزی و محیط زیست},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {خرمای مضافتی ، خشک کردن، سرعت جریان هوا، دمای خشک کن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا بر خشک کردن خرما رقم مضافتی در خشک کن کابینتی آزمایشگاهی
%A انصاری فر, محمدحسین
%A آق خانی, محمدحسین
%A گلزاریان, محمودرضا
%A طبسی زاده, محمد
%J اولین کنفرانس ملی علوم کشاورزی و محیط زیست
%D 2014

[Download]