اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی , 2016-02-29

عنوان : ( تهیه شاخص ترکیبی پایش خشکسالی به کمک تصاویر ماهوارهای و آنالیز (PCA) مولفه اصلی )

نویسندگان: مهسا خدائی , روزبه شاد , یاسر مقصودی , مرجان قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی از جمله بلایای طبیعی است که همواره بر حوزه های کشاورزی، اکولوژی و اقتصادی - اجتماعی تاثیر گذار است. در دهههای اخیر فناوری سنجش از دور به علت جمعآوری دادههای مکانی در مقیاس وسیع، بهروز بودن اطلاعات و بهرهگیری از تکنیکهای طیفی، به صورت گسترده در مطالعات پایش خشکسالی مورد استفاده قرار گرفته است. در چند سال اخیر محققین تلاش نمودند تا با ترکیب مولفههای طبیعی مختلف مانند: بارش، سلامت پوشش گیاهی، دمای سطح زمین، رطوبت خاک و نظیر آن، شاخص های ماهوارهای خشکسالی را ارتقا و بهبود دهند. در این مقاله شاخص خشکسالی ترکیبی با ترکیب سه شاخص وضعیت پوشش گیاهی، دمای سطح زمین و بارش به کمک آنالیز مولفه اصلی تولید میگردد. معرفی میگردد. )SDI( مولفه اصلی این آنالیز که شامل بیش از % 70 اطلاعات است، به عنوان شاخص خشکسالی ترکیبی )SPI( به منظور اعتبار سنجی شاخص ترکیبی معرفی شده در فرآیند پایش خشکسالی، از شاخص استاندارد شده بارش استفاده میشود. نتایج مطالعات نشان داد این شاخص ترکیبی در فصل رشد گیاهی به خوبی میتواند روند خشکسالی در سطح منطقه را پایش نماید.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, شاخص ماهوارهای, سنجش از دور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055054,
author = {خدائی, مهسا and شاد, روزبه and یاسر مقصودی and مرجان قائمی},
title = {تهیه شاخص ترکیبی پایش خشکسالی به کمک تصاویر ماهوارهای و آنالیز (PCA) مولفه اصلی},
booktitle = {اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی},
year = {2016},
location = {رشت, ايران},
keywords = {خشکسالی، شاخص ماهوارهای، سنجش از دور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه شاخص ترکیبی پایش خشکسالی به کمک تصاویر ماهوارهای و آنالیز (PCA) مولفه اصلی
%A خدائی, مهسا
%A شاد, روزبه
%A یاسر مقصودی
%A مرجان قائمی
%J اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
%D 2016

[Download]