نخستین همایش بین المللی محیط زیست , 2016-03-03

عنوان : ( مقایسه الگوریتمهای پردازش تصاویر ماهوارهای در بهینه سازی پیجویی منابع معدنی با رویکرد حفظ محیط زیست )

نویسندگان: محمد ضیائی , روزبه شاد , مرجان قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به مشکلات پژوهشهای پیجویی معادن از جمله محدودیتهای فیزیکی، مالی، زمانی، وسعت کشورها و مناطق صعب العبور کوهستانی و بیابانی، استفاده از دادههای ASTER در این زمینه بسیار کارآمد و مفید میباشد. روشهای سنتی پیجویی منابع معدنی هرگز نمیتوانند با امکانات و قابلیتهای دانش سنجش از دور در این زمینه رقابت نمایند. یکی از مناطق بالقوه از نظر کاوشهای معدنی با استفاده از دادههای سنجش از دوری، زونها یا مناطق آلتراسیون ) ALTERATION ( تحت تاثیر فعالیتهای گرمابی ) HYDROTHERMAL ( یا آتشفشانی میباشد. کانیهای دگرگونی هایدروترمال با خواص جذبی طیفی تشخیصی در محدودهی مرئی و مادون قرمز تا مادون قرمز کوتاه، توسط دادههای سنجش از دوری ابرطیفی و چند طیفی قابل تشخیص میباشند. دادههای مذکور به عنوان ابزاری برای گامهای اولیهی پژوهشهای معدنکاوی، مورد استفاده قرار میگیرند و کارایی خود را در این زمینه به اثبات رساندهاند. بررسیهای دقیقتر زمینی )با حضور در منطقه، نمونهبرداری و آزمایشات دقیقتر ژئوشیمیایی( تایید کننده این موضوع میباشد. دستگاههای طیفسنج تصویربرداری، در محدوده گستردهای از باندهای طیفی باریک و پیوسته، قادرند که طیفهای بازتابشی حاصل از مواد موجود در سین ) (scene را جمعآوری نمایند. تصویربرداری طیفی بهطور گستردهای در نقشهبرداری زمینشناسی و بهویژه پدیدههای آلتراسیون هایدروترمال )دگرگونی گرمابی( کاربرد دارد.

کلمات کلیدی

, پردازش تصاویر, سنجش از دور, منابع معدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055055,
author = {ضیائی, محمد and شاد, روزبه and مرجان قائمی},
title = {مقایسه الگوریتمهای پردازش تصاویر ماهوارهای در بهینه سازی پیجویی منابع معدنی با رویکرد حفظ محیط زیست},
booktitle = {نخستین همایش بین المللی محیط زیست},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پردازش تصاویر، سنجش از دور، منابع معدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه الگوریتمهای پردازش تصاویر ماهوارهای در بهینه سازی پیجویی منابع معدنی با رویکرد حفظ محیط زیست
%A ضیائی, محمد
%A شاد, روزبه
%A مرجان قائمی
%J نخستین همایش بین المللی محیط زیست
%D 2016

[Download]