تربیت اسلامی, دوره (11), شماره (23), سال (2016-12) , صفحات (1-24)

عنوان : ( تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از منظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایران )

نویسندگان: فاطمه سادات جعفرنیا , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , محمدرضا جواهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای، به بررسی رویکرد گفتمان سازانه که متوجه به مبانی نظری بومی و نشات گرفته از دین اسلام می باشد در کتب درسی و در باب موضوع ولایت فقیه پرداخته است. روش انجام این پژوهش تحلیل گفتمان که یکی از انواع تحلیل محتوای کیفی است، می باشد. یافته های پژوهش نشان دادند که کتب درسی در انتقال موضوع ولایت فقیه، از رویکرد اخبارگونه و تاریخی پیروی می کنند و رویکرد گفتمان سازانه مورد غفلت واقع شده است. از مهم‌ترین نشانه های اخبارگونگی متن می توان به سازماندهی محتوای درسی بر اساس رخدادهای زمانی، تقسیم بندی موضوعی و ترتیب منطقی و غفلت از توجه به روابط ذاتی معارف اشاره نمود. علاوه بر این استفاده از شیوه بیان مستقیم، عدم توجه به مخاطب و شبهات ذهنی او، سطحی نگری، تمرکز بر حافظه پروری و بی توجهی به عمق مطالب، و غفلت از ابعاد معنوی و عاطفی مخاطبان، از دیگر ویژگی های متن در انتقال نظریه ولایت بودند. این پژوهش در نهایت استفاده از رویکرد گفتمان سازانه را در طراحی و تدوین کتب درسی پیشنهاد می کند.

کلمات کلیدی

نظریه ولایت فقیه؛ تربیت دینی؛ تحلیل گفتمان؛ گفتمان سازی؛ ایدئولوژی برنامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055065,
author = {جعفرنیا, فاطمه سادات and امین خندقی, مقصود and قندیلی, سیدجواد and جواهری, محمدرضا},
title = {تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از منظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایران},
journal = {تربیت اسلامی},
year = {2016},
volume = {11},
number = {23},
month = {December},
issn = {1735-4536},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {نظریه ولایت فقیه؛ تربیت دینی؛ تحلیل گفتمان؛ گفتمان سازی؛ ایدئولوژی برنامه درسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از منظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایران
%A جعفرنیا, فاطمه سادات
%A امین خندقی, مقصود
%A قندیلی, سیدجواد
%A جواهری, محمدرضا
%J تربیت اسلامی
%@ 1735-4536
%D 2016

[Download]