مشاوره کاربردی, دوره (5), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (23-40)

عنوان : ( تاثیر مشاوره گروهی راه حل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنان )

نویسندگان: ایمان سیدمحرّمی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افراد در زندگی به دلیل مواجهه با موقعیتهای غیرقابل پیش بینی و شرایط دشوار زندگی پیوسته به مشاوره و راهنمایی نیاز دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد راه حل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنان شهر مشهد اجرا گردید. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع شبه آزمایشی بود که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به کلینیک دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 بود، که 20 زن متأهل از میان شرکت کنندگان با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند. آزمودنی ها پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و مقیاس عملکرد خانواده (FAD-1) را تکمیل کردند. زنان گروه آزمایش در 8 جلسه درمان با رویکرد راه حل مدار و هر جلسه به مدت 2 ساعت شرکت کردند و زنان گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه و از طریق نرم افزار 21-SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد اثربخشی مشاوره گروهی راه حل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی نسبت به گروه گواه به طور معناداری بیشتر است. می توان نتیجه گرفت که عملکرد مختل خانواده و رضایت زناشویی پایین در زنان متاهل می تواند تحت تاثیر مشاوره گروهی راه حل مدار بهبود پیدا کند و این رویکرد می تواند برای ارتقای رضایت زناشویی و عملکرد خانواده به عنوان یک روش کارآمد در حوزه خانواده به کار گرفته شود.

کلمات کلیدی

, مشاوره گروهی راه حل مدار, عملکرد خانواده, رضایت زناشویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055066,
author = {سیدمحرّمی, ایمان and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {تاثیر مشاوره گروهی راه حل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنان},
journal = {مشاوره کاربردی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-7243},
pages = {23--40},
numpages = {17},
keywords = {مشاوره گروهی راه حل مدار، عملکرد خانواده، رضایت زناشویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مشاوره گروهی راه حل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنان
%A سیدمحرّمی, ایمان
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J مشاوره کاربردی
%@ 2251-7243
%D 2016

[Download]