پژوهش های علوم دامی, دوره (3), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (163-176)

عنوان : ( اثر سن اولین زایش بر فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری در اقلیم نیمه خشک ایران )

نویسندگان: حسین نعیمی پوریونسی , مجتبی طهمورث پور , محمد مهدی شریعتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سن اولین زایش بر صفات فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای هلشتاین اقلیم نیمه خشک بیابانی ایران انجام شد. داده ها متعلق به دوره اول شیردهی 57870 رأس گاو شیری هلشتاین، که طی سال های 1374 تا 1388 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بود . آنالیز داده با استفاده از رویه مدل های مختلط انجام شد. برآورد مؤلفه های واریانس و ارزش های اصلاحی با روش حداکثر درست نمائی محدود شده بر اساس مدل دام تک صفتی با استفاده از نرم افزار ژنتیکی DMU صورت گرفت. بر اساس سن اولین هنگام زایش بیشتر از 26 ماه داده ها به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول کمتر از 26 ماه زایش و گروه دوم بیشتر از 26 ماه زایش داشتند. میانگین سن هنگام اولین زایش برای کل جمعیت (5/2±)26 ماه، برای گروه اول (1±)5/24 ماه و برای گروه دوم (5/2±)5/28 ماه بود. میانگین فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی به ترتیب 375، 67 روز برای گروه اول و 380 و 5/69 روز برای گروه دوم بود. مقدار وراثت پذیری این صفات به ترتیب 04/0، 02/0 برای گروه اول و 03/0 و 00/0 برای گروه دوم بود. نتایج این تحقیق نشان داد که گاوهای شیری اقلیم نیمه خشک ایران که سن اولین زایش کمتری دارند صفات فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی پائین تری در دوره اول شیردهی دارند.

کلمات کلیدی

سن اولین زایش؛ فاصله گوساله زایی؛ طول دوره خشکی؛ اقلیم نیمه خشک ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055071,
author = {نعیمی پوریونسی, حسین and طهمورث پور, مجتبی and شریعتی, محمد مهدی},
title = {اثر سن اولین زایش بر فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری در اقلیم نیمه خشک ایران},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5125},
pages = {163--176},
numpages = {13},
keywords = {سن اولین زایش؛ فاصله گوساله زایی؛ طول دوره خشکی؛ اقلیم نیمه خشک ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سن اولین زایش بر فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری در اقلیم نیمه خشک ایران
%A نعیمی پوریونسی, حسین
%A طهمورث پور, مجتبی
%A شریعتی, محمد مهدی
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2015

[Download]