پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, دوره (12), شماره (42), سال (2016-1) , صفحات (53-76)

عنوان : ( تحلیل محذورات خطابی تعبد به امارات ظنیه )

نویسندگان: عباس تقوایی , محمدتقی فخلعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحث از حجیت اماره به طور عام و حجیت خبر واحد به طور خاص از دیرباز در کهن ترین متون اصولی ما مورد توجه قررا گرفته و به مرور بر دامنه آن اضافه شده و مواردی چون حجیت قیاس؛ اجماع منقول، شهرت فتوایی و ظواهر را نیز دربر گرفته است.در بررسی این قضیه لامحاله به تحلیل نظر موافقان و مخالفان تعبد به ظنون توجه می شود. در این مقاله نیز ضمن پرداختن به سابقه تاریخی و تطور سوابق تاریخی مربوطه، محذورات مربوط به اجتماع مثلین و ضدین بررسی و رد شده است.

کلمات کلیدی

, حجیت اماره ظنیه, محذورات خطابی, محذورات ملاکی, اجتماع مثلین, اجتماع ضدین, تفویت مصلحت, القای در
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055072,
author = {تقوایی, عباس and فخلعی, محمدتقی},
title = {تحلیل محذورات خطابی تعبد به امارات ظنیه},
journal = {پژوهش های فقه و حقوق اسلامی},
year = {2016},
volume = {12},
number = {42},
month = {January},
issn = {1735-7233},
pages = {53--76},
numpages = {23},
keywords = {حجیت اماره ظنیه، محذورات خطابی، محذورات ملاکی، اجتماع مثلین، اجتماع ضدین، تفویت مصلحت، القای در مفسده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل محذورات خطابی تعبد به امارات ظنیه
%A تقوایی, عباس
%A فخلعی, محمدتقی
%J پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
%@ 1735-7233
%D 2016

[Download]