حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (1), سال (2015-5) , صفحات (32-42)

عنوان : ( بررسی منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تأثیر دو علف کش کلودینافوپ و Dicamba+2, 4-D )

نویسندگان: زینب اورسجی , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , مجید عباسپور , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه‌گیری فلورسانس کلروفیل، روشی غیر تخریبی، سریع و بسیار حساس است که اطلاعات مهمی، در رابطه با دستگاه فتوسنتز گیاه به‌دست می‌دهد. دو آزمایش گلخانه‌ای هر کدام با پنج تکرار، جهت بررسی پارامترهای فلورسانس کلروفیل و منحنی کاتسکی در یولاف وحشی و خردل وحشی به ترتیب تحت تاثیر علف کش کلودینافوپ و Dicamba+2, 4-D انجام شد. نتایج، کاهش معنی‌داری در روند پارامترهای Fv/Fm، Fvj و Area پنج روز پس از پاشش علف کش کلودینافوپ نسبت به شاهد بدون مبارزه نشان داد در حالی که این روند یک روز پس از پاشش معنی‌دار نبود. شکل منحنی کاتسکی پنج روز پس از پاشش تحت تاثیر کلودینافوپ قرار گرفت و حداکثر فلورسانس کلروفیل (Fm) کاهش معنی‌داری پیدا کرد. پارامترهای فلورسانس کلروفیل، یک هفته زودتر از عوارض ظاهری کلودینافوپ، که به صورت زردی و خشکی برگ‌ها بروز پیدا کردند، تحت تاثیر قرار گرفت. از این خصوصیت فلورسانس کلروفیل می‌توان برای بررسی سریع و آسان‌تر کارایی علف کش‌ها نسبت به روش کلاسیک (اندازه‌گیری وزن خشک یا وزن تر) استفاده کرد. در علف هرز خردل وحشی، منحنی کاتسکی یک روز پس از پاشش علف کش Dicamba+2, 4-D در دزهای بالاتر (2/371 و 1/165 گرم ماده موثره در هکتار) دچار تغییر شد. در روز دوم پس از پاشش، کاهش فلورسانس کلروفیل، پس از زمان 1000 میلی ثانیه در دز توصیه شده (2/371 گرم ماده موثره در هکتار) اتفاق نیفتاد، اما در بقیه دزها این کاهش در هر دو روز اول و دوم پس از پاشش بوجود آمد. در نهایت اگرچه این دو علف کش بازدارنده مستقیم فتوسیستم دو نیستند اما باعث تغییر شکل منحنی کاتسکی، قبل از بروز عوارض ظاهری علف کش شدند.

کلمات کلیدی

, برگ های سازش یافته به تاریکی , Area , Fvj , Fv/Fm
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055074,
author = {اورسجی, زینب and راشدمحصل, محمدحسن and نظامی, احمد and مجید عباسپور and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تأثیر دو علف کش کلودینافوپ و Dicamba+2, 4-D},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {29},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4749},
pages = {32--42},
numpages = {10},
keywords = {برگ های سازش یافته به تاریکی ،Area ،Fvj ،Fv/Fm},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تأثیر دو علف کش کلودینافوپ و Dicamba+2, 4-D
%A اورسجی, زینب
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نظامی, احمد
%A مجید عباسپور
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]