حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (295-303)

عنوان : ( ارزیابی اثر مواد افزودنی بر کارایی علفکش مزوسولفورون+یدوسولفورون (Phalaris minor Retz.) در کنترل علف قناری )

نویسندگان: مسعود کارگر , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی و انسانی علف کش ها کاربرد مواد افزودنی از مهم‌ترین راهکارهای افزایش کارایی و کاهش مقدار کاربرد علف‌کش‌هاست. به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف مویان سیتوگیت، روغن های گیاهی کرچک و منداب در 8 سطح (0، 01/0، 05/0، 1/0، 15/0، 2/0، 25/0 و 3/0) درصد حجمی (% v/v) بر کشش سطحی آب در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار در آزمایشگاه تحقیقات علف های هرز دانشگاه فردوسی در سال 1389 شد. هم‌چنین پژوهشی گلخانه ای به منظور ارزیابی اثر مویان سیتوگیت، روغن های گیاهی کرچک و منداب بر کارایی مزوسولفورون + یدوسولفورون در کنترل علف قناری انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی و بصورت فاکتوریل با 4 تکرار بود که در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 انجام شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش شامل غلظت مواد افزودنی در 3 سطح (0، 1/0 و 2/0 درصد حجمی) و مقدار کاربرد علف کش در 6 سطح (0، 5/12 ، 25، 50، 75 و 100 درصد) مقدار توصیه شده علف کش بودند. نتایج پژوهش آزمایشگاهی نشان داد که کمترین کشش سطحی مربوط به سیتوگیت و بیشترین کشش سطحی مربوط روغن منداب بود هم‌چنین نتایج آزمایش گلخانه ای نشان داد که همه مواد افزودنی توانستند کارایی علف کش مزوسولفورون + یدوسولفورون را افزایش دهند. پتانسیل نسبی (R) وزن خشک نیز به ترتیب به 4/1، 35/1 و 13/1 در اثر مویان سیتوگیت، روغن کرچک و منداب افزایش یافت. سیتوگیت کارایی مزوسولفورون + یدوسولفورون را بیشتر از سایر مواد افزودنی افزایش داد. با افزایش غلظت مواد افزودنی از 1/0 به 2/0 درصد حجمی (% v/v) نیز فعالیت شاخساره ای علف کش افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, روغنهای گیاهی, کشش سطحی, مویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055075,
author = {کارگر, مسعود and راشدمحصل, محمدحسن and نظامی, احمد and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {ارزیابی اثر مواد افزودنی بر کارایی علفکش مزوسولفورون+یدوسولفورون (Phalaris minor Retz.) در کنترل علف قناری},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {29},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4749},
pages = {295--303},
numpages = {8},
keywords = {روغنهای گیاهی، کشش سطحی، مویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر مواد افزودنی بر کارایی علفکش مزوسولفورون+یدوسولفورون (Phalaris minor Retz.) در کنترل علف قناری
%A کارگر, مسعود
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نظامی, احمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]