پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (754-765)

عنوان : ( ارزیابی تحمل به یخ زدگی اکوتیپ های بارهنگ سرنیزه ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل شده )

نویسندگان: مریم جانعلی زاده قزوینی , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی پارسا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی تحمل به یخ‌زدگی بارهنگ سرنیزه‌ای، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. پنج اکوتیپ بارهنگ (بجنورد، کلات، مشهد، قاین و بیرجند) پس از سه ماه رشد و خوسرمایی در شرایط طبیعی در معرض هشت دمای یخ‌زدگی (صفر، 3-، 6-، 9-، 12-، 15-، 18- و 21- درجه سانتی‌گراد) قرار گرفتند. سپس گیاهان برای بازیافت به محیط گلخانه منتقل شدند. یک ماه بعد، بقاء و برخی از خصوصیات رشدی گیاهان با اندازه‌گیری صفاتی چون درصد بقاء، دمای پنجاه درصد کشندگی براساس درصد بقاء (LT50su)، تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک برگ و دمای کاهنده 50 درصد وزن خشک (RDMT50) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد بقای اکوتیپ مشهد بیشتر از چهار اکوتیپ دیگر و LT50su آن نیز 3/5 درجه سانتی‌گراد از اکوتیپ بیرجند کمتر بود. اثر متقابل اکوتیپ و دما بر درصد بقاء معنی‌دار بود و تنها اکوتیپ‌های مشهد و بجنورد در دمای 15- درجه سانتی‌گراد بقاء داشتند. با کاهش دما به کمتر از 12- درجه سانتی‌گراد، تعداد و سطح برگ گیاهان کاهش یافت. همچنین کاهش دما به کمتر از 6- درجه سانتی‌گراد وزن خشک گیاهان را به‌طور معنی‌داری کاهش داد. براساس شاخص RDMT50 اکوتیپ بجنورد متحمل‌ترین و اکوتیپ بیرجند حساس‌ترین اکوتیپ بودند. بین درصد بقاء، دمای پنجاه درصد کشندگی براساس درصد بقاء و RDMT50 همبستگی منفی و معنی‌داری (به‌ترتیب***97/0- =r و *53/0- =r) وجود داشت.

کلمات کلیدی

, بازیافت, بقاء, دمای پنجاه درصد کشندگی, وزن خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055087,
author = {جانعلی زاده قزوینی, مریم and نظامی, احمد and ایزدی دربندی, ابراهیم and پارسا, مهدی},
title = {ارزیابی تحمل به یخ زدگی اکوتیپ های بارهنگ سرنیزه ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل شده},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-1472},
pages = {754--765},
numpages = {11},
keywords = {بازیافت، بقاء، دمای پنجاه درصد کشندگی، وزن خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تحمل به یخ زدگی اکوتیپ های بارهنگ سرنیزه ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل شده
%A جانعلی زاده قزوینی, مریم
%A نظامی, احمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A پارسا, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2016

[Download]