پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (4), سال (2016-1) , صفحات (786-796)

عنوان : ( برآورد محصول ذرت (Zea mays L.) و نیتروژن خاک ازطریق اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک تحت تاثیر کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک )

نویسندگان: حمیده خلیل زاده , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد میزان عملکرد محصول و تخمین میزان نیتروژن خاک در طول فصل رشد، ازجمله عواملی است که می‌تواند به مدیریت مزرعه کمک نماید. به‌منظور بررسی امکان برآورد عملکرد دانه ذرت از طریق اندازه‌گیری خصوصیات خاک و میزان نیتروژن خاک به روش ساده، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در طی سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارها شامل 1- کود دامی (30 تن در هکتار)، 2- ورمی‌کمپوست (10 تن در هکتار)، 3- کود بیولوژیک نیتروکسین، 4-کود اوره (400 کیلوگرم در هکتار) و 5- شاهد (عدم مصرف کود) بود. نتایج نشان داد که خاک‌های تحت تیمار ورمی‌کمپوست و کود دامی با اختلاف معنی‌داری نسبت به سایر تیمارها، درصد نیتروژن بالاتری داشتند. در طول فصل رشد، تنفس میکروبی در خاک‌های تحت تیمار کود بیولوژیک و سپس کود آلی دارای بیشترین مقدار بود. روند تغییرات نیتروژن و هدایت الکتریکی خاک عکس یکدیگر بودند و بررسی نتایج همبستگی خصوصیات خاک نشان داد که می‌توان از طریق اندازه‌گیری هدایت الکتریکی خاک به‌وسیله یک ECمتر ساده، میزان نیتروژن خاک را در این منطقه تخمین زد. روند تغییرات pH و درصد نیتروژن خاک تا حد زیادی مشابه هم بودند و بین آن‌ها همبستگی معنی‌داری وجود داشت. همچنین بین هدایت الکتریکی خاک و عملکرد دانه (**72/0-r=) و بین pH خاک و عملکرد دانه (**74/0-r= ) همبستگی منفی و معنی‌دار وجود داشت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با اندازه‌گیری هدایت الکتریکی خاک در این منطقه، می¬توان عملکرد دانه ذرت را برآورد کرد.

کلمات کلیدی

, اسیدیته خاک, تنفس میکروبی, کود گاوی, نیتروکسین, ورمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055088,
author = {خلیل زاده, حمیده and جهان, محسن and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {برآورد محصول ذرت (Zea mays L.) و نیتروژن خاک ازطریق اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک تحت تاثیر کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {4},
month = {January},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {786--796},
numpages = {10},
keywords = {اسیدیته خاک، تنفس میکروبی، کود گاوی، نیتروکسین، ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد محصول ذرت (Zea mays L.) و نیتروژن خاک ازطریق اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک تحت تاثیر کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک
%A خلیل زاده, حمیده
%A جهان, محسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2016

[Download]