پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (22), شماره (6), سال (2016-5) , صفحات (41-59)

عنوان : ( تئوری خودمانایی و ارائه روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای در جریان آزاد و مستغرق )

نویسندگان: محمد نورالهی , علی نقی ضیائی , علی اصغر بهشتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دریچه ها از جمله پرکابردترین سازه ها برای کنترل سطح آب و دبی جریان در کانال های روباز هستند. با این وجود دریچه های کشویی لبه تیز، دارای ضریب فشردگی پایین و در نتیجه ظرفیت عبوری کمی می باشند. در این پژوهش به بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی دریچه تلفیقی هندسی از دریچه کشویی و دریچه طبلی پرداخته شده است. رابطه بی بعد دبی-اشل با استفاده از روش آنالیز ابعادی و تئوری خودمانایی ناقص ارائه شده است. این رابطه دبی جریان عبوری را به بار آبی بالادست دریچه، بازشدگی دریچه و قطر استوانه انتهایی دریچه ربط می دهد. از مزایای این رابطه می توان به عدم نیاز به تعیین ضریب دبی اشاره کرد. نتایج نشان داد که روابط پیشنهاد شده برای تخمین دبی، تطابق بالایی با داده های آزمایشگاهی دارند. به طوری که میانگین خطای نسبی تخمین دبی برای هر رابطه پیشنهادی در هر دریچه در حالت آزاد کمتر از 2 درصد و در حالت مستغرق کمتر از 5 درصد بدست آمد. در نتیجه از رابطه ارائه شده می توان برای طراحی اینگونه دریچه ها بهره برد.

کلمات کلیدی

, تئوری خودمانایی ناقص, دریچه کشویی لبه تیز , ضریب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055090,
author = {نورالهی, محمد and ضیائی, علی نقی and بهشتی, علی اصغر},
title = {تئوری خودمانایی و ارائه روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای در جریان آزاد و مستغرق},
journal = {پژوهش های حفاظت آب و خاک},
year = {2016},
volume = {22},
number = {6},
month = {May},
issn = {2322-2077},
pages = {41--59},
numpages = {18},
keywords = {تئوری خودمانایی ناقص، دریچه کشویی لبه تیز ، ضریب فشردگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تئوری خودمانایی و ارائه روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای در جریان آزاد و مستغرق
%A نورالهی, محمد
%A ضیائی, علی نقی
%A بهشتی, علی اصغر
%J پژوهش های حفاظت آب و خاک
%@ 2322-2077
%D 2016

[Download]