حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (1), سال (2014-5) , صفحات (66-78)

عنوان : ( ارزیابی اختلاط علف‌کش نیکوسولفورون + ریم سولفورون با علف‌کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) )

نویسندگان: وحید سرابی , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سولفونیل اوره ها علف کش هایی دومنظوره هستند، ولی خصوصیات باریک برگ‌کشی بیشتری نسبت به پهن برگ کشی دارند. از این‌رو، بهتر است این علف کش ها با دیگر علف کش های پهن برگ‌کش که جایگاه هدف متفاوتی دارند، مخلوط شوند. به منظور ارزیابی اثرات اختلاط علف کش نیکوسولفورون + ریم سولفورون با علف کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز در مرحله رشدی چهار تا شش برگی کامل، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390 انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با هفت دُز مختلف از علف‌کش ها در چهار تکرار به اجرا درآمد. نسبت های اختلاط بین دو علف‌کش از100:0، 5/12: 5/87، 25: 75، 50: 50، 75: 25، 5/12: 5/87 و 0:100 متغیر بود. نتایج پاسخ به دُز منحنی ها در مخلوط علف کشی با کاهش 50 و 90 درصدی در وزن خشک علف هرز تاج خروس ریشه قرمز در مدل افزایشی دُز مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که اختلاط علف کش توفوردی + ام سی پی آ با علف کش نیکوسولفورون + ریم سولفورون کنترل کمتری را نسبت به کاربرد هر یک از علف کش ها به تنهایی روی علف هرز تاج خروس ریشه قرمز در پی دارد، بطوری‌که در اختلاط این دو علف‌کش تمامی مشاهدات صرفنظر از سطح پاسخ بیرون از خط آیزوبول قرار گرفتند و هم کاهی شدیدی بین دو علف کش اختلاط یافته مشاهده شد. از این‌رو، اختلاط علف‌کش توفوردی + ام سی پی آ با علف‌کش نیکوسولفورون + ریم سولفورون برای کنترل مناسب این گونه علف هرزی توصیه نمی شود، زیرا مقدار علف کش بیشتری را به محیط وارد می کند.

کلمات کلیدی

, علف‌کش های گروه سولفونیل اوره, علف‌کش های گروه فنوکسی, مخلوط دوتایی, مدل افزایشی دُز, علف های هرز پهن برگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055104,
author = {سرابی, وحید and قنبری, علی and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and راستگو, مهدی},
title = {ارزیابی اختلاط علف‌کش نیکوسولفورون + ریم سولفورون با علف‌کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.)},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2014},
volume = {28},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4749},
pages = {66--78},
numpages = {12},
keywords = {علف‌کش های گروه سولفونیل اوره، علف‌کش های گروه فنوکسی، مخلوط دوتایی، مدل افزایشی دُز، علف های هرز پهن برگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اختلاط علف‌کش نیکوسولفورون + ریم سولفورون با علف‌کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.)
%A سرابی, وحید
%A قنبری, علی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A راستگو, مهدی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]