پژوهش های تولیدات دامی, دوره (6), شماره (12), سال (2016-1) , صفحات (1-11)

عنوان : ( اثرات -α توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و معدنی شدن استخوان جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حسن صالح , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , رضا فرهوش , محمد طاهر میرکزهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیرههای حاوی روغن ماهی بر عملکرد، -α این مطالعه به منظور بررسی اثرات قابلیت هضم مواد مغذی و معدنی شدن استخوان جوجه های گوشتی، انجام شد. تعداد 384 قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی، با 8 تیمار غذایی و 4 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار، به مدت 42 روز تغذیه شدند. هشت توکوفرول استات، جیره های شاهد -α تیمار غذایی شامل: جیره شاهد فاقد افزودنی، جیره شاهد به همراه 200 میلیگرم در کیلوگرم 20 و 30 گرم در کیلوگرم پوست انار ، 200 و 300 میلیگرم در کیلوگرم عصاره پوست انار و جیره های شاهد حاوی 10 ، به همراه 100 توکوفرول -α بودند. افزودن 200 میلیگرم در کیلوگرم عصاره پوست انار، عملکرد بهتری را در مقایسه با جیره شاهد، پوست انار و قابلیت هضم مدفوعی کلسیم، پروتئین، چربی و درصد خاکستر و کلسیم استخوان اختلاف معنیداری .(P<0/ استات نشان دادند ( 05 با افزودن پوست انار و .(P<0/ توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار نشان دادند ( 05 -α را در مقایسه جیره شاهد با جیره حاوی نتایج این .(P<0/ افزایش میزان آن در جیره، قابلیت هضم ایلئومی و مدفوعی تاننهای متراکم و قابل هیدرولیز کاهش نشان داد ( 05 آزمایش نشان می دهد، افزودن 200 میلیگرم در کیلوگرم عصاره پوست انار به جیره سبب بهبود عملکرد جوجه های گوشتی بدون اثرات منفی بر قابلیت هضم مواد مغذی در طیور گوشتی شده است.

کلمات کلیدی

, قابلیت هضم ایلئومی و مدفوعی, پوست و عصاره پوست انار, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055110,
author = {حسن صالح and گلیان, ابوالقاسم and کرمانشاهی, حسن and فرهوش, رضا and محمد طاهر میرکزهی},
title = {اثرات -α توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و معدنی شدن استخوان جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهش های تولیدات دامی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {12},
month = {January},
issn = {2251-8622},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {قابلیت هضم ایلئومی و مدفوعی، پوست و عصاره پوست انار، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات -α توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و معدنی شدن استخوان جوجه های گوشتی
%A حسن صالح
%A گلیان, ابوالقاسم
%A کرمانشاهی, حسن
%A فرهوش, رضا
%A محمد طاهر میرکزهی
%J پژوهش های تولیدات دامی
%@ 2251-8622
%D 2016

[Download]