هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2015-02-26

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی منتخب بر سطوح لپتین و برخی هورمون های سرمی مردان میانسال )

نویسندگان: شیما جریر احمدی , مهرداد فتحی , احسان میر , کیوان حجازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری های قلبی عروقی یکی ازمهمترین علل مرگ و میر درکشورهای پیشرفته می باشد، بطوریکه بیش ازیک چهارم مرگ ومیردراین کشورها به سبب این بیماری است.عوامل زیادی درایجاد بیماری های قلبی عروقی دخالت دارند که عبارتنداز: افزایش سن، فشار خون،افزایش کلسترول خون وبی تحرکی می باشد) 1(. ازدیرباز، بررسی نیمرخ لیپیدها به عنوان شاخص بیماری های قلبی عروقی مورد استفاده بوده است، اما مطالعات نشان می دهند برخی افراد با مقادیرطبیعی LDL-C و HDL نیز به بیماری های قلبی عروقی مبتلا شده اند) 2(. بنابراین توجه به شاخص هایی که ازحساسیت بیشتری خطر بیماری های قلبی عروقی را پیشگویی کنند از اهمیت بیشتری برخوردار است برخی ازاین شاخص ها شامل: لپتین، مقاومت به انسولین و برخی از نسبت های هورمونی است) 3(. دراین زمینه،اسمیت اظهار کردکه افزایش نسبت کورتیزول به تستوسترون ازطریق ایجادمقاومت انسولین، موجب افزایش خطی آتروسکلروز می شود) 4(.مطالعات نشان داده انداصلاح شیوه زندگی، کاهش وزن و افزایش فعالیت بدنی با کاهش لپتین و مقاومت به انسولین همراه بوده است.بنابراین حتی درمطالعات معدودی که اثر تمرینات هوازی و مقاومتی را بر مقاومت به انسولین و مقادیرلپتین بررسی شده است؛ نتایج متناقضی مشاهده می شود. بطورکلی،درباره مداخله تمرینات ترکیبی برکاهش لپتین وبرخی هورمونهای پیشگویی کننده آتروسکلروزیس ابهاماتی وجوددارد وکفایت تحقیقاتی حاصل نشده است. بانظربه اهمیت تاثیرمثبت تمرینات ترکیبی درنوتوانی وافزایش توانمندسازی بیماران، به خصوص سالمندان مبتلا به ضایعات قلبی عروقی و بازگرداندن آنها به فعالیتهای طبیعی روزمره؛ تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی منتخب برسطوح لپتین و برخی هورمون های سرمی مردان میانسال فعال و غیرفعال بود.

کلمات کلیدی

, لپتین, شاخص مقاومت به انسولین, تمرین ترکیبی, مردان میانسال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055114,
author = {شیما جریر احمدی and فتحی, مهرداد and میر, احسان and حجازی, کیوان},
title = {تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی منتخب بر سطوح لپتین و برخی هورمون های سرمی مردان میانسال},
booktitle = {هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {لپتین، شاخص مقاومت به انسولین، تمرین ترکیبی، مردان میانسال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی منتخب بر سطوح لپتین و برخی هورمون های سرمی مردان میانسال
%A شیما جریر احمدی
%A فتحی, مهرداد
%A میر, احسان
%A حجازی, کیوان
%J هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2015

[Download]