اولین همایش ملی ایمونولوژی ورزشی , 2014-11-20

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی منتخب بر سطوح ایمنی هومورال و شاخصهای هماتولوژیک مردان سالمند غیرفعال )

نویسندگان: شیما جریر احمدی , احسان میر , مهرداد فتحی , مجتبی میرسعیدی , کیوان حجازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: سالمندی با بی نظمی در تعداد زیادی از جنبههای عملکرد ایمنی همراه است. در این دوران تمام جنبههای عملکرد ایمنیی بیا پیری کاهش پیدا نمیکند) 1( و برخی جنبهها حفظ شده و برخی دیگر افزایش مییابد) 3 2 (. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تیاییر - هشت هفته تمرینات ترکیبی )هوازی مقاومتی( بر سطوح ایمنی هومورال و شاخصهای هماتولوژیک مردان سالمند غیرفعال بود. - روششناسی: در این مطالعه نیمه تجربی، 24 آزمودنی در دو گروه تجربیی ) 12 نفیر ( و کنتیرل ) 12 نفیر ( بیه روش نمونیه گییری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. برنامه تمرین هوازی شامل دویدن روی نوارگردان برای مدت هشت هفته، هرهفته 3 جلسه به میدت 22 دقیقه با شدت 02 تا 02 درصد حداکثر ضربان قب ذخیره بود. برنامه تمرینات مقاومتی نیز با شدت 02 درصد ییک تکیرار بیشیینه اجرا گردید. برای مقایسه میانگینهای درون گروهی و بین گروهی از روش آنالیز واریانس اندازههای تکیراری اسیتفاده شید و نتیای در >2/ سطح معنی داری 25 p آزمایش شدند. یافتهها: نتای نشان داد که سطح IgG 2/ پس از تمرینات ترکیبی کاهش معنی داری پیدا کرد ) 240 P= ( و سطوح کیورتیزول سیرمی 2/ افزایش معنی دار داشت ) 22 P= 11 درصدی / (. علی رغم کاهش 55 IgM سرمی پس از تمرینات این تغییرات از لحاظ آماری معنیی 2/ دار نبود ) 310 P= (. شاخصهای IgA <2/ ، گلبول سفید، لنفوسیت، مونوسیت و نوتروفیل در هر دو گروه معنیدار نبود ) 25 P .) نتیجهگیری: براساس نتای به دست آمده تمرین شدید وطولانی مدت با افزایش روند کاتابولیکی ممکن است موجب تضعیف سیسیتم ایمنی شود.

کلمات کلیدی

, ایمونوگلبولین ها, کورتیزول, تمرین ترکیبی, مردان سالمند غیرفعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055115,
author = {شیما جریر احمدی and میر, احسان and فتحی, مهرداد and مجتبی میرسعیدی and حجازی, کیوان},
title = {تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی منتخب بر سطوح ایمنی هومورال و شاخصهای هماتولوژیک مردان سالمند غیرفعال},
booktitle = {اولین همایش ملی ایمونولوژی ورزشی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایمونوگلبولین ها، کورتیزول، تمرین ترکیبی، مردان سالمند غیرفعال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی منتخب بر سطوح ایمنی هومورال و شاخصهای هماتولوژیک مردان سالمند غیرفعال
%A شیما جریر احمدی
%A میر, احسان
%A فتحی, مهرداد
%A مجتبی میرسعیدی
%A حجازی, کیوان
%J اولین همایش ملی ایمونولوژی ورزشی
%D 2014

[Download]