فرآیند مدیریت و توسعه, دوره (21), شماره (2), سال (2008-12) , صفحات (32-55)

عنوان : ( بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی )

نویسندگان: محسن نوغانی دخت بهمنی , احمدرضا اصغرپور ماسوله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درویکرد همه‌گیر به سرمایه اجتماعی، افزون بر دستاوردهایی که برای علوم اجتماعی در برداشته، سردرگمی‌ها و گاه اشتباهاتی را هم در پی داشته است. برخی از این سردرگمی‌ها مربوط به مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در سطح بین‌المللی است. بسیاری از پژوهشگران، شاخص‌های سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف را متفاوت دانسته‌اند؛ همین امر، مقایسه بین جوامع را در این زمینه دشوار ساخته است. از سوی دیگر و در سطح عمیق‌تر، تفاوت‌های مهمی در تعاریف ارائه شده برای سرمایه اجتماعی از سوی نظریه‌پردازان مختلف، با دیدگاه‌های گوناگون، وجود دارد. به این ترتیب، ضرورت بررسی این دیدگاه‌ها کلی را در این زمینه می‌توان از هم تمیز داد: 1. سرمایه اجتماعی به عنوان ابزار پیوند اجتماعی؛ 2. سرمایه اجتماعی به عنوان ابزار تمایز اجتماعی. بیشتر تعاریف و شاخص‌های ارائه شده برای سرمایه اجتماعی را می‌توان در یکی از این دو دیدگاه جای داد. امروزه دیدگاه اول، در میان پژوهشگران از توجه و پذیرش بیشتری برخوردار است. در این دیدگاه، دو نوع سرمایه اجتماعی از هم تفکیک شده است: پیونددهنده و محدودکننده. استفاده از شاخص‌های مناسب در این تفکیک‌های نظری دارای اهمیت زیادی است. به همین دلیل در این مقاله برخی از برجسته‌ترین تعاریف و شاخص‌های ارائه شده برای سنجش سرمایه اجتماعی در دیدگاه‌های مختلف به بوته نقد و بررسی انتقادی گذاشته شده است

کلمات کلیدی

, سرمایه اجتماعی , شاخص ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055116,
author = {نوغانی دخت بهمنی, محسن and اصغرپور ماسوله, احمدرضا},
title = {بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی},
journal = {فرآیند مدیریت و توسعه},
year = {2008},
volume = {21},
number = {2},
month = {December},
issn = {1735-0719},
pages = {32--55},
numpages = {23},
keywords = {سرمایه اجتماعی ;شاخص ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%J فرآیند مدیریت و توسعه
%@ 1735-0719
%D 2008

[Download]