پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد ورزش , 2014-09-11

عنوان : ( تاثیر تمرینات ترکیبی بر سطوح فریتین و شاخص مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع دو )

نویسندگان: احسان میر , مهرداد فتحی , مجتبی میرسعیدی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق تاثیر ۳0 هفته تمرین ترکیبی)هوازی مقاومتی( بر سطوح فاریتین و شااخص مقاومات باه انساولین در زناان – دیابتی نوع دو بود که تعداد 30 - نفر از زنان دیابتی با دامنه سنی 55 50 سال بطور داوطلبانه انتخااب و پاس از غرباالگری اولیاه، بطاور تصادفی به دو گروه تجربی ) 15 نفر( و گروه کنترل ) 15 نفر( تقسیم شدند. برای بررسی متغیرهای بیوشیمیایی، عمل خونگیری بعد از ۳0 ساعت ناشتایی و در دو مرحله، یعنی پی، از شروع تمرینات و بعد از انجام ۳0 هفته تمرین ترکیبی انجام گرفت. قبال و بعاد از برناماه ی تمرینی، مقادیر سرمی فریتین، گلوکز و انسولین پلاسما اندازه گیری شد و داده ها از طریق تی اساتیدودنت همبساته و مساتقل، تحلیال آماری شدند. پس از گذشت ۳0 هفته، در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل، سطوح فریتین و شاخص مقاومت به انسولین، کاه، معناادار نشاان >۳/ دادند) ۳5 p .) براساس این نتایج، ۳0 هفته تمرین ترکیبی می تواند موجب کاه، معنی دار در سطوح فریتین و شاخص مقاومت به انسولین شاده و از این طریق موجب پیشگیری از وقوع بیماری های قلبی عروقی در این بیماران شود.

کلمات کلیدی

, فریتین, مقاومت به انسولین, دیابت نوع دو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055117,
author = {میر, احسان and فتحی, مهرداد and مجتبی میرسعیدی},
title = {تاثیر تمرینات ترکیبی بر سطوح فریتین و شاخص مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع دو},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد ورزش},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {فریتین، مقاومت به انسولین، دیابت نوع دو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تمرینات ترکیبی بر سطوح فریتین و شاخص مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع دو
%A میر, احسان
%A فتحی, مهرداد
%A مجتبی میرسعیدی
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد ورزش
%D 2014

[Download]