هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2015-02-26

عنوان : ( مقایسه تاثیر یک دوره برنامه کار با وزنه سوپرست متقابل به دو روش هرمی و هرمی واژگون بر برخی هورمون¬های آنابولیک و قدرت بیشینه مردان غیرورزشکار )

نویسندگان: امید صداقتی , مهرداد فتحی , سیدرضا عطارزاده حسینی , سمیرا غلامیان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضرمقایسه تاثیر یک دوره برنامه کار با وزنه سوپرست متقابل به دو روش هرمی و هرمی واژگون بر برخی هورمون¬های آنابولیک و قدرت بیشینه مردان غیرورزشکاربود.تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. بدین منظور 28 مرد جوان غیر ورزشکار داوطلب به طور تصادفی در سه گروه سوپرست متقابل هرمی(10 نفر)، سوپرست متقابل هرمی واژگون(10 نفر) و یک گروه کنترل (8 نفر) قرار گرفتند. گروه‏های تجربی به مدت هشت هفته به روش سوپرست متقابل هرمی و سوپرست متقابل هرمی واژگون به اجرای تمرین پرداختند. قبل از اعمال متغیر مستقل (تمرینات مقاومتی) و در پایان جلسه‌ی آخر از آزمودنی‌ها، نمونه‌برداری خونی به عمل آمد. برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون گروه‌ها از آزمون تی همبسته، مقایسه گروه‏های سه گانه از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و از آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد. نتایج نشان داد هشت هفتهتمرین قدرتی سوپرست متقابل هرمی و سوپرست متقابل هرمی واژگون اثر معنادار بر غلظت سرمی فاکتور رشد شبه انسولین یک، قدرت بیشینه مردان غیرورزشکار داشت(0/05>P)، اماغلظت سرمی تستوسترون تفاوت معناداری در دو گروه تمرینی نداشت (0/05<P). بین تاثیر یک دوره تمرین قدرتی سوپرست متقابل هرمی و هرمی واژگون بر غلظت سرمی فاکتور رشد شبه انسولین یک، تستوسترون و قدرت بیشینه مردان غیرورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0/05<P). باتوجه به اینکه بین دو روش تمرینی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشده است، ﺗﻮﺻﻴﻪﻣﯽ‌ﺷﻮﺩﺩﺭﺳﻄﺢﻣﺒﺘﺪﯼﺍﺯﺭﻭﺵسوپرست متقابل ﻫﺮﻣﯽﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﮐﻨﻨﺪ و برایترشح بیشتر هورمون‌ها، تمرینات با شدت بیشتری اجرا شود.

کلمات کلیدی

, سوپرست متقابل هرمی و هرمی واژگون, قدرت بیشینه, عامل رشد شبه انسولینیک, تستوسترون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055119,
author = {صداقتی, امید and فتحی, مهرداد and عطارزاده حسینی, سیدرضا and غلامیان, سمیرا},
title = {مقایسه تاثیر یک دوره برنامه کار با وزنه سوپرست متقابل به دو روش هرمی و هرمی واژگون بر برخی هورمون¬های آنابولیک و قدرت بیشینه مردان غیرورزشکار},
booktitle = {هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {سوپرست متقابل هرمی و هرمی واژگون، قدرت بیشینه، عامل رشد شبه انسولینیک، تستوسترون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تاثیر یک دوره برنامه کار با وزنه سوپرست متقابل به دو روش هرمی و هرمی واژگون بر برخی هورمون¬های آنابولیک و قدرت بیشینه مردان غیرورزشکار
%A صداقتی, امید
%A فتحی, مهرداد
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A غلامیان, سمیرا
%J هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2015

[Download]