International congress on science and football , 2016-06-18

عنوان : ( اثرات حاد دو نوشیدنی انرژی زا ( ردبول و پاورید) بر عملکرد هوازی و بی هوازی فوتبالیستهای جوان )

نویسندگان: یاسر فخرایی , مهرداد فتحی , امید حسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از مکملها و نوشابه های ورزشی و انرژی زا در بین ورزشکاران شیوع زیادی یافته است. عقیده بر آن است که مصرف نوشابه های ورزشی به خاطر دارا بودن ترکیبات ارگوژنیکی مانند قندها، کافئین، کراتین سدیم، بی کربنات و تورین می تواند عملکرد آنها را حین تمرین و مسابقه افزایش می دهد(1). هدف از مصرف نوشابه های ورزشی، جلوگیری از اتلاف مایع بدن، تدارک قند به منظور دسترسی به منابع انرژی و جایگزینی از دست رفته است (2). نوشابه های انرژی زا یا توان افزا ( مانند ردبول) و یا جایگزین کننده آب و الکترولیتها ( مثل پاورید) هستند که به منظور افزاش عملکرد ورزشی و کاهش اثرات از دست رفتن آب بدن مصرف می شوند (1).لذا با توجه به ماهیت تناوبی ورزش فوتبال،هدف تحقیق حاضر، تعیین اثر بخشی دو نوشیدنی ردبول و پاورید بر بهبود عملکرد بی هوازی (تست رست) بعد از یک فعالیت استقامتی ( تست هاف) است. روش شناسی تحقیق طرح تحقیق از نوع متقاطع بود و 10 بازیکن جوان فوتبالیست با میانگین سن سال ، قد 87/4 ±1/171 سانتی متر، وزن 91/3± 9/63 کیلوگرم پس از شرکت در یک جلسه آشنایی، در 3 جلسه آزمون تست هاف، تست رست با فاصله 4 روز از هم شرکت نمودند. نوشابه های ورزشی و یا دارونما، 40 دقیقه قبل از اجرای آزمون مصرف گردید. در هر 3 جلسه، جهت یکسان سازی تغذیه تمام آزمودنیها به دنبال 10 ساعت ناشتا، به صرف یک صبحانه یکسان شامل 15 گرم کره، 25 گرم مربا، 50 گرم نان سنگک و یک لیوان آب جوش پرداختند. برنامه گرم کردن (10 دقیقه عمومی و 5 دقیقه اختصاصی) بود که زیر نظر یک مربی فوتبال انجام شد. در ادامه، بعد از 3 الی 5 دقیقه پس از پایان گرم کردن آزمودنیها در تست هاف ( تست استقامت فوتبال)شرکت نمودند، بعد از پایان تست، آزمودنیها، 5 دقیقه استراحت غیرفعال داشتند و سپس با انجام تست رست کار خود را به پایان می رساندند. برگزاری آزمون در جلسات دوم و سوم مشابه جلسه اول بود، با این تفاوت که جای اعضای گروهها تغییر می یافت. جهت تجزیه و تحلیل داده هاز از نرم افزار spss و از آزمونهای کلوموگراف – اسمیرنف برای بررسی طبیعی بودن داده ها و از آزمون تحلیل واریانس یکطرف (ANOVA) برای بررسی اختلاف بین گروهی استفاده گردید. نتایج نتایج نشان داد که نوشیدنی پاورید باعث بهبود عملکرد استقامتی ( 5/5 درصد)می شود. بعلاوه، نوشیدنی انرژی زای ردبول باعث افزایش معنی دار توان حداقل، زمان کل تست رست می شود (05/0 ˂P).

کلمات کلیدی

, فوتبال, نوشیدنی ورزشی, آزمون رست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055122,
author = {یاسر فخرایی and فتحی, مهرداد and امید حسن زاده},
title = {اثرات حاد دو نوشیدنی انرژی زا ( ردبول و پاورید) بر عملکرد هوازی و بی هوازی فوتبالیستهای جوان},
booktitle = {International congress on science and football},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فوتبال، نوشیدنی ورزشی، آزمون رست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات حاد دو نوشیدنی انرژی زا ( ردبول و پاورید) بر عملکرد هوازی و بی هوازی فوتبالیستهای جوان
%A یاسر فخرایی
%A فتحی, مهرداد
%A امید حسن زاده
%J International congress on science and football
%D 2016

[Download]